Chuyên đề Hạch toán tiền lương và trích các khoản theo tiền lương tại khách sạn Dân chủ

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU .1Phần I: Lý luận chung về hạch toán tiền lương và trích các khoản theo tiền lương trong doanh nghiệp .2I. Những vấn đề chung về tiền lương .21. Nguồn gốc, bản chất của tiền lương .22. Quỹ tiền lương và thành phần của quỹ tiền lương trong Doanh nghiệp. .63. Chế độ tiền lương và các hình thức trả lương trong Doanh nghiệp .7 3.1. Chế độ tiền lương .7 3.2 Các hình thức trả lương .93.2.1. Hình thức trả lương sản phẩm .93.2.2. Hình thức tiền lương theo thời gian. 144. Một số vấn đề bổ sung cho việc trả lương và bản chất của tiền thưởng 16 4.1. Một số vấn đề bổ sung cho việc trả lương 164.1.1. Trả lương theo hiệu quả sản xuất kinh doanh 164.1.2. Trả lương khi làm thêm giờ và làm việc vào ban đêm 18 4.2. Bản chất và vai trò của tiền thưởng 19II. Hạch toán tiền lương trong doanh nghiệp 191. Nhiệm vụ hạch toán tiền lương 19 1.1.Phải phân loại lao động hợp lý : 20 1.2. Phân loại tiền lương một cách phù hợp: 21 2. Thủ tục, chứng từ, tài khoản sử dụng hạch toán tiền lương 223. Trình tự và phương pháp hạch toán tiền lương 24III. Hạch toán các khoản trích theo lương 241. Nhiệm vụ hạch toán BHXH, BHYT, KPCĐ, Quỹ DPVTCMVL 242. Khái niệm, sự hình thành và sử dụng quỹ BHXH, BHYT, KPCĐ, quỹ dự phòng về trợ cấp mất việc làm 253. Thủ tục, chứng từ, tài khoản sử dụng hạch toán các khoản trích theo lương 264. Trình tự và phương pháp hạch toán BHXH, BHYT, KPCĐ và Quỹ DP VTCMVL 27IV. Các hình thức sổ kế toán áp dụng trong hạch toán tiền lương và trích các khoản theo lương. 291.Hình thức Nhật ký – sổ cái 292. Hình thức Nhật ký chung 303. Hình thức Chứng từ ghi sổ 314. Hình thức nhật ký – chứng từ 32 Phần II: thực trạng hạch toán tiền lương và trích các khoản Trích theo lương tại khách sạn dân chủ 34I. Đặc điểm tình hình chung tại khách sạn dân chủ 341. Tình hình sản xuất kinh doanh tại khách sạn dân chủ 34 1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của khách sạn 34 1.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh tổ chức bộ máy quản lý của KS 36 1.2.1. Chức năng và nhiệm vụ của khách sạn Dân Chủ. 36 1.2. 2. Cơ cấu tổ chức và bộ máy hoạt động kinh doanh. 36 1.2.3 . Sản phẩm và định hướng kinh doanh. 382. Tổ chức bộ máy kế toán, công tác kế toán và sổ kế toán tại doanh khách sạn 39 2.1. Hình thức tổ chức công tác kế toán. 39 2.2. Tổ chức hạch toán kế toán 412.2.1. Tổ chức hệ thống chứng từ kế toán 412.2.2. Tổ chức hệ thống sổ 42II. Tình hình thực tế về công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại khách sạn 441. Hạch toán tiền lương tại khách sạn Dân chủ 44 1.1. Các hình thức trả lương tại khách sạn 44 1.2.Thủ tục, chứng từ, tài khoản sử dụng tại khách sạn 58 1.3. Trình tự và phương pháp hạch toán tiền lương 602. Hạch toán BHXH, BHYT, KPCĐ tại khách sạn 66 2.1. Thủ tục chứng từ, tài khoản hạch toán . 66 2.2. Trình tự, phương pháp hạch toán các khoản trích theo lương tại KS .69 Phần III: Phương hướng hoàn thiện hạch toán tiền lương và trích các khoản theo lương tại khách sạn dân chủ .74I. Nhận xét đánh giá ưu, nhược điểm về tình hình trả lương, hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Khách sạn 74II/ Biện pháp hoàn thiện hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương 761. Hoàn thiện cách tính trả lương 762 - Về công tác hạch toán lương, các khoản trích theo lương .76  KẾT LUẬN 78

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU .1

Phần I: Lý luận chung về hạch toán tiền lương và trích các khoản theo tiền lương trong doanh nghiệp .2

I. Những vấn đề chung về tiền lương .2

1. Nguồn gốc, bản chất của tiền lương .2

2. Quỹ tiền lương và thành phần của quỹ tiền lương trong Doanh nghiệp. .6

3. Chế độ tiền lương và các hình thức trả lương trong Doanh nghiệp .7

3.1. Chế độ tiền lương .7

3.2 Các hình thức trả lương .9

3.2.1. Hình thức trả lương sản phẩm .9

3.2.2. Hình thức tiền lương theo thời gian. 14

4. Một số vấn đề bổ sung cho việc trả lương và bản chất của tiền thưởng 16

4.1. Một số vấn đề bổ sung cho việc trả lương 16

4.1.1. Trả lương theo hiệu quả sản xuất kinh doanh 16

4.1.2. Trả lương khi làm thêm giờ và làm việc vào ban đêm 18

4.2. Bản chất và vai trò của tiền thưởng 19

II. Hạch toán tiền lương trong doanh nghiệp 19

1. Nhiệm vụ hạch toán tiền lương 19 1.1.Phải phân loại lao động hợp lý : 20 1.2. Phân loại tiền lương một cách phù hợp: 21

2. Thủ tục, chứng từ, tài khoản sử dụng hạch toán tiền lương 22

3. Trình tự và phương pháp hạch toán tiền lương 24

III. Hạch toán các khoản trích theo lương 24

1. Nhiệm vụ hạch toán BHXH, BHYT, KPCĐ, Quỹ DPVTCMVL 24

2. Khái niệm, sự hình thành và sử dụng quỹ BHXH, BHYT, KPCĐ, quỹ dự phòng về trợ cấp mất việc làm 25

3. Thủ tục, chứng từ, tài khoản sử dụng hạch toán các khoản trích theo lương 26

4. Trình tự và phương pháp hạch toán BHXH, BHYT, KPCĐ và Quỹ DP VTCMVL 27

IV. Các hình thức sổ kế toán áp dụng trong hạch toán tiền lương và trích các khoản theo lương. 29

1.Hình thức Nhật ký – sổ cái 29

2. Hình thức Nhật ký chung 30

3. Hình thức Chứng từ ghi sổ 31

4. Hình thức nhật ký – chứng từ 32

Phần II: thực trạng hạch toán tiền lương và trích các khoản Trích theo lương tại khách sạn dân chủ 34

I. Đặc điểm tình hình chung tại khách sạn dân chủ 34

1. Tình hình sản xuất kinh doanh tại khách sạn dân chủ 34

1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của khách sạn 34 1.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh tổ chức bộ máy quản lý của KS 36

1.2.1. Chức năng và nhiệm vụ của khách sạn Dân Chủ. 36

1.2. 2. Cơ cấu tổ chức và bộ máy hoạt động kinh doanh. 36

1.2.3 . Sản phẩm và định hướng kinh doanh. 38

2. Tổ chức bộ máy kế toán, công tác kế toán và sổ kế toán tại doanh khách sạn 39

2.1. Hình thức tổ chức công tác kế toán. 39

2.2. Tổ chức hạch toán kế toán 41

2.2.1. Tổ chức hệ thống chứng từ kế toán 41

2.2.2. Tổ chức hệ thống sổ 42

II. Tình hình thực tế về công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại khách sạn 44

1. Hạch toán tiền lương tại khách sạn Dân chủ 44

1.1. Các hình thức trả lương tại khách sạn 44

1.2.Thủ tục, chứng từ, tài khoản sử dụng tại khách sạn 58

1.3. Trình tự và phương pháp hạch toán tiền lương 60

2. Hạch toán BHXH, BHYT, KPCĐ tại khách sạn 66

2.1. Thủ tục chứng từ, tài khoản hạch toán . 66

2.2. Trình tự, phương pháp hạch toán các khoản trích theo lương tại KS .69

Phần III: Phương hướng hoàn thiện hạch toán tiền lương và trích các khoản theo lương tại khách sạn dân chủ .74

I. Nhận xét đánh giá ưu, nhược điểm về tình hình trả lương, hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Khách sạn 74

II/ Biện pháp hoàn thiện hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương 76

1. Hoàn thiện cách tính trả lương 76

2 - Về công tác hạch toán lương, các khoản trích theo lương .76

KẾT LUẬN 78

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY