Báo cáo Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH một thành viên trang thiết bị trường học Thành Phát

MỤC LỤC CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ SXKD VÀ HIỆU QUẢ SXKD1. Vị trí, vai trò của hoạt động sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp 11.1. Khái niệm về hoạt động sản xuất kinh doanh 11.2. Một số loại hình hoạt động sản xuất kinh doanh 1 1.2.1. Hoạt động sản xuất kinh doanh trong Nông nghiệp 1 1.2.2. Hoạt động sản xuất kinh doanh trong Công nghiệp 21.2.3. Hoạt động sản xuất kinh doanh trong các dịch vụ khách sạn du lịch 21.2.4. Hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực tài chính tiền tệ 21.3. Vị trí và vai trò của hoạt động sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp 31.3.1. Vị trí 31.3.2. Vai trò 32. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh 42.1. Khái niệm về hiệu quả sản xuất kinh doanh và các chỉ tiêu để đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh 42.1.1. Khái niệm hiệu quả sản xuất kinh doanh 42.1.2. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp 42.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh 52.2.1. Các nhân tố vi mô 52.2.2. Các nhân tố vĩ mô 72.2.3. Các nhân tố trong việc ra chiến lược của doanh nghiệp 92.2.4. Sự cạnh tranh của các doanh nghiệp trong ngành 102.2.5. Sản phẩm thay thế 112.2.6. Khách hàng 112.3. Các chỉ tiêu để đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh 122.3.1. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh tổng hợp 122.3.2. Nhóm chỉ tiêu hiệu quả sử dụng các yếu tố cơ bản trong quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 122.3.3. Các chỉ tiêu về hiệu quả kinh tế-xã hội 15 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ HOẠT ĐỘNG SXKD CỦA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRANG THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC THÀNH PHÁT TRONG NHỮNG NĂM VỪA QUA1. Khái quát về Công ty 151.1. Sơ lược quá trình hình thành và phát triển của Công ty 15 1.2. Cơ cấu tổ chức của Công ty 181.2.1. sơ đồ bộ máy quản lý 181.2.2. Ban giám đốc 181.2.3. Các phòng ban chức năng 192. Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh và hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong những năm vừa qua 202.1. Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 202.1.1. vốn kinh doanh 212.1.2. Doanh thu 222.1.3. lợi nhuận 222.1.4. Thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước 242.1.5. Chế độ tiền lương, thưởng của cán bộ công nhân viên 242.1.6. Đánh giá tổng quát kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong những năm vừa qua 24 2.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty 252.2.1. Con người 252.2.2. Hiệu suất sử dụng máy móc thiết bị 272.2.3. Tình hình cung cấp và sử dụng nguyên vật liệu của Công ty 282.2.4. Máy móc thiết bị 282.2.5. Các đoàn thể công đoàn 282.3. Hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong những năm vừa qua 292.3.1. Hiệu quả sử dụng vốn cố định 292.3.2. Hiệu quả sử dụng vốn lưu động 302.3.3. Mức năng suất lao động bình quân 312.3.4. Mức doanh thu bình quân mỗi lao động 313. Những tồn tại và nguyên nhân của những tồn tại trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 323.1. Những tồn tại trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 323.1.1. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng 323.1.2. Trình độ tay nghề 32 3.1.3. Tổ chức phân công công việc trong sản xuất, kinh doanh 323.1.4. Máy móc thiết bị còn hạn chế 323.2. Nguyên nhân của những tồn tại trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 323.2.1. Nguyên nhân chủ quan 333.2.2. Nguyên nhân khách quan 33 CHƯƠNG 3: NHỮNG GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SXKD CỦA CÔNG TY THHH MỘT THÀNH VIÊN TRANG THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC THÀNH PHÁT TRONG QUÁ TRÌNH CNH-HĐH ĐẤT NƯỚC1. Mụ tiêu nhiệm vụ của Công ty giai đoạn 2011-2015 341.1. những thuận lợi và khó khăn của công ty: 341.2. Định hướng phát triển Công ty đến 2015 351.3. Mục tiêu của Công ty 361.4. Nhiệm vụ của Công ty 372. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH MTV trang thiết bị trường học thành phát trong thời gian tới 38 2.1. Phải đào tạo đội ngũ cán bộ có năng lực và trình độ chuyên môn giỏi, đội ngũ công nhân lành nghề 382.2. Đầu tư máy móc thiết bị mới hiện đại cho phù hợp với quy trình sản xuất 392.3. Cần tiếp tục cải tổ bộ máy quản trị của Công ty 392.4. Liên tục mở rộng mạng lưới với khách hang 39Một số kiến nghị 411. Kiến nghị với công ty 412. Kiến nghị với nhà nước 42Kết luận 43Tài liệu tham khảo

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ SXKD VÀ HIỆU QUẢ SXKD

1. Vị trí, vai trò của hoạt động sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp 1

1.1. Khái niệm về hoạt động sản xuất kinh doanh 1

1.2. Một số loại hình hoạt động sản xuất kinh doanh 1

1.2.1. Hoạt động sản xuất kinh doanh trong Nông nghiệp 1

1.2.2. Hoạt động sản xuất kinh doanh trong Công nghiệp 2

1.2.3. Hoạt động sản xuất kinh doanh trong các dịch vụ khách sạn du lịch 2

1.2.4. Hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực tài chính tiền tệ 2

1.3. Vị trí và vai trò của hoạt động sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp 3

1.3.1. Vị trí 3

1.3.2. Vai trò 3

2. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh 4

2.1. Khái niệm về hiệu quả sản xuất kinh doanh và các chỉ tiêu để đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh 4

2.1.1. Khái niệm hiệu quả sản xuất kinh doanh 4

2.1.2. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp 4

2.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh 5

2.2.1. Các nhân tố vi mô 5

2.2.2. Các nhân tố vĩ mô 7

2.2.3. Các nhân tố trong việc ra chiến lược của doanh nghiệp 9

2.2.4. Sự cạnh tranh của các doanh nghiệp trong ngành 10

2.2.5. Sản phẩm thay thế 11

2.2.6. Khách hàng 11

2.3. Các chỉ tiêu để đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh 12

2.3.1. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh tổng hợp 12

2.3.2. Nhóm chỉ tiêu hiệu quả sử dụng các yếu tố cơ bản trong quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 12

2.3.3. Các chỉ tiêu về hiệu quả kinh tế-xã hội 15

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ HOẠT ĐỘNG SXKD CỦA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRANG THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC THÀNH PHÁT TRONG NHỮNG NĂM VỪA QUA

1. Khái quát về Công ty 15

1.1. Sơ lược quá trình hình thành và phát triển của Công ty 15

1.2. Cơ cấu tổ chức của Công ty 18

1.2.1. sơ đồ bộ máy quản lý 18

1.2.2. Ban giám đốc 18

1.2.3. Các phòng ban chức năng 19

2. Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh và hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong những năm vừa qua 20

2.1. Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 20

2.1.1. vốn kinh doanh 21

2.1.2. Doanh thu 22

2.1.3. lợi nhuận 22

2.1.4. Thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước 24

2.1.5. Chế độ tiền lương, thưởng của cán bộ công nhân viên 24

2.1.6. Đánh giá tổng quát kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong những năm vừa qua 24

2.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty

25

2.2.1. Con người 25

2.2.2. Hiệu suất sử dụng máy móc thiết bị 27

2.2.3. Tình hình cung cấp và sử dụng nguyên vật liệu của Công ty 28

2.2.4. Máy móc thiết bị 28

2.2.5. Các đoàn thể công đoàn 28

2.3. Hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong những năm vừa qua 29

2.3.1. Hiệu quả sử dụng vốn cố định 29

2.3.2. Hiệu quả sử dụng vốn lưu động 30

2.3.3. Mức năng suất lao động bình quân 31

2.3.4. Mức doanh thu bình quân mỗi lao động 31

3. Những tồn tại và nguyên nhân của những tồn tại trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 32

3.1. Những tồn tại trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 32

3.1.1. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng 32

3.1.2. Trình độ tay nghề 32

3.1.3. Tổ chức phân công công việc trong sản xuất, kinh doanh 32

3.1.4. Máy móc thiết bị còn hạn chế 32

3.2. Nguyên nhân của những tồn tại trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 32

3.2.1. Nguyên nhân chủ quan 33

3.2.2. Nguyên nhân khách quan 33

CHƯƠNG 3: NHỮNG GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SXKD CỦA CÔNG TY THHH MỘT THÀNH VIÊN TRANG THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC THÀNH PHÁT TRONG QUÁ TRÌNH CNH-HĐH ĐẤT NƯỚC

1. Mụ tiêu nhiệm vụ của Công ty giai đoạn 2011-2015 34

1.1. những thuận lợi và khó khăn của công ty: 34

1.2. Định hướng phát triển Công ty đến 2015 35

1.3. Mục tiêu của Công ty 36

1.4. Nhiệm vụ của Công ty 37

2. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH MTV trang thiết bị trường học thành phát trong thời gian tới 38

2.1. Phải đào tạo đội ngũ cán bộ có năng lực và trình độ chuyên môn giỏi, đội ngũ công nhân lành nghề 38

2.2. Đầu tư máy móc thiết bị mới hiện đại cho phù hợp với quy trình sản xuất 39

2.3. Cần tiếp tục cải tổ bộ máy quản trị của Công ty 39

2.4. Liên tục mở rộng mạng lưới với khách hang 39

Một số kiến nghị 41

1. Kiến nghị với công ty 41

2. Kiến nghị với nhà nước 42

Kết luận 43

Tài liệu tham khảo

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY