Xây dựng chính sách bảo hộ ngành công nghiệp ô tô Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế

MỤC LỤCTrangTóm tắt nội dung đề tài nghiên cứu [1]Mục lục [2]Danh mục các chữ viết tắt [4]Danh mục các bảng, biểu, sơ đồ [5]MỞ ĐẦU . iiCHưƠNG I . vLÝ THUYẾT VỀ BẢO HỘ VÀ KINH NGHIỆM BẢO HỘ NGÀNH CÔNG NGHIỆP Ô TÔ CỦA THÁI LAN VÀ TRUNG QUỐC . v1.1. LÝ THUYẾT VỀ BẢO HỘ . v1.1.1. Khái niệm bảo hộ và các công cụ bảo hộ . v1.1.2. Đánh giá tác động của bảo hộ .ix1.1.3. Các lý lẽ của bảo hộ . xiii1.2. KINH NGHIỆM BẢO HỘ CỦA THÁI LAN . xv1.2.1. Các chính sách bảo hộ ngành công nghiệp ô tô của Thái Lan .xvi1.2.2. Tác động đối với ngành công nghiệp ô tô Thái Lan .xix1.2.3. Bài học kinh nghiệm của Thái Lan . xx1.3. KINH NGHIỆM BẢO HỘ CỦA TRUNG QUỐC . xxii1.3.1. Các chính sách bảo hộ của Trung Quốc . xxii1.3.2.Tác động của các chính sách . xxv1.3.3. Bài học kinh nghiệm của Trung Quốc . xxviiCHưƠNG II . xxxGIỚI THIỆU VỀ NGÀNH CÔNG NGHIỆP Ô TÔ VIỆT NAM, CÁC CHÍNH SÁCH BẢO HỘ VÀ ĐÁNH GIÁ CHÍNH SÁCH . xxx2.1. GIỚI THIỆU VỀ NGÀNH CÔNG NGHIỆP Ô TÔ VIỆT NAM . xxx2.1.1. Giới thiệu ngành công nghiệp ô tô Việt Nam . xxx2.1.2. Lý do bảo hộ . xxxiv2.2. CÁC CHÍNH SÁCH BẢO HỘ ĐỐI VỚI NGÀNH CÔNG NGHIỆP Ô TÔ VIỆT NAM . xxxvi2.2.1. Các biện pháp thuế quan . xxxvi2.2.2. Các biện pháp phi thuế quan . xli 2.2.3. Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp ô tô .xlv2.3. ĐÁNH GIÁ CÁC CHÍNH SÁCH BẢO HỘ ĐỐI VỚI NGÀNH CÔNG NGHIỆP Ô TÔ VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN QUA . xlix2.3.1. Những thành tựu đạt được . xlix2.3.2. Những tồn tại và hạn chế.lCHưƠNG III . lviKIẾN NGHỊ CÁC GIẢI PHÁP XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH BẢO HỘ NGÀNH CÔNG NGHIỆP Ô TÔ VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP . lvi3.1. PHÂN TÍCH CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC ĐỐI VỚI NGÀNH CÔNG NGHIỆP Ô TÔ VIỆT NAM HIỆN NAY VÀ TRONG THỜI GIAN TỚI . lvi3.1.1. Cơ hội . lvi3.1.2 Thách thức . lvii3.2. KIẾN NGHỊ CÁC GIẢI PHÁP XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH BẢO HỘNGÀNH CÔNG NGHIỆP Ô TÔ VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP . lix3.2.1. Chính sách thuế bảo hộ hợp lý .lx3.2.2. Tập trung phát triển dòng xe chiến lược . lxi3.2.3. Phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ .lxv3.2.4. Xây dựng cơ sở hạ tầng và giải quyết vấn đề bãi đỗ xe . lxxiii3.3. KẾT LUẬN VỀ LỰA CHỌN CHÍNH SÁCH . lxxviKẾT LUẬN . lxxvii

MỤC LỤC

Trang

Tóm tắt nội dung đề tài nghiên cứu [1]

Mục lục [2]

Danh mục các chữ viết tắt [4]

Danh mục các bảng, biểu, sơ đồ [5]

MỞ ĐẦU . ii

CHưƠNG I . v

LÝ THUYẾT VỀ BẢO HỘ VÀ KINH NGHIỆM BẢO HỘ NGÀNH CÔNG

NGHIỆP Ô TÔ CỦA THÁI LAN VÀ TRUNG QUỐC . v

1.1. LÝ THUYẾT VỀ BẢO HỘ . v

1.1.1. Khái niệm bảo hộ và các công cụ bảo hộ . v

1.1.2. Đánh giá tác động của bảo hộ .ix

1.1.3. Các lý lẽ của bảo hộ . xiii

1.2. KINH NGHIỆM BẢO HỘ CỦA THÁI LAN . xv

1.2.1. Các chính sách bảo hộ ngành công nghiệp ô tô của Thái Lan .xvi

1.2.2. Tác động đối với ngành công nghiệp ô tô Thái Lan .xix

1.2.3. Bài học kinh nghiệm của Thái Lan . xx

1.3. KINH NGHIỆM BẢO HỘ CỦA TRUNG QUỐC . xxii

1.3.1. Các chính sách bảo hộ của Trung Quốc . xxii

1.3.2.Tác động của các chính sách . xxv

1.3.3. Bài học kinh nghiệm của Trung Quốc . xxvii

CHưƠNG II . xxx

GIỚI THIỆU VỀ NGÀNH CÔNG NGHIỆP Ô TÔ VIỆT NAM, CÁC CHÍNH

SÁCH BẢO HỘ VÀ ĐÁNH GIÁ CHÍNH SÁCH . xxx

2.1. GIỚI THIỆU VỀ NGÀNH CÔNG NGHIỆP Ô TÔ VIỆT NAM . xxx

2.1.1. Giới thiệu ngành công nghiệp ô tô Việt Nam . xxx

2.1.2. Lý do bảo hộ . xxxiv

2.2. CÁC CHÍNH SÁCH BẢO HỘ ĐỐI VỚI NGÀNH CÔNG NGHIỆP Ô TÔ

VIỆT NAM . xxxvi

2.2.1. Các biện pháp thuế quan . xxxvi

2.2.2. Các biện pháp phi thuế quan . xli

2.2.3. Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp ô tô .xlv

2.3. ĐÁNH GIÁ CÁC CHÍNH SÁCH BẢO HỘ ĐỐI VỚI NGÀNH CÔNG

NGHIỆP Ô TÔ VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN QUA . xlix

2.3.1. Những thành tựu đạt được . xlix

2.3.2. Những tồn tại và hạn chế.l

CHưƠNG III . lvi

KIẾN NGHỊ CÁC GIẢI PHÁP XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH BẢO HỘ NGÀNH

CÔNG NGHIỆP Ô TÔ VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP . lvi

3.1. PHÂN TÍCH CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC ĐỐI VỚI NGÀNH CÔNG NGHIỆP

Ô TÔ VIỆT NAM HIỆN NAY VÀ TRONG THỜI GIAN TỚI . lvi

3.1.1. Cơ hội . lvi

3.1.2 Thách thức . lvii

3.2. KIẾN NGHỊ CÁC GIẢI PHÁP XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH BẢO HỘ

NGÀNH CÔNG NGHIỆP Ô TÔ VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP . lix

3.2.1. Chính sách thuế bảo hộ hợp lý .lx

3.2.2. Tập trung phát triển dòng xe chiến lược . lxi

3.2.3. Phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ .lxv

3.2.4. Xây dựng cơ sở hạ tầng và giải quyết vấn đề bãi đỗ xe . lxxiii

3.3. KẾT LUẬN VỀ LỰA CHỌN CHÍNH SÁCH . lxxvi

KẾT LUẬN . lxxvii

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY