Truyền hình tương tự tổng quan về hệ thống truyền hình

PHẦN I

TRUYỀN HÌNH TƯƠNG TỰ

TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG TRUYỀN HÌNH

I-Hệ thống truyền hình 5

1-Tín hiệu Video 5

1.1-Hình ảnh truyền hình 5

1.2-Tín hiệu Video 5

2-Phương pháp tạo mầu 6

2.1-Ánh sáng và mầu sắc 6

2.2-Chọn ba mầu cơ bản 7

2.3-Phân tích ảnh màu 7

2.4-Hệ thống quang học 8

2.5-Trộn mầu 8

3-Hệ thống truyền hình màu 9

3.1-Các yêu cầu cơ bản của hệ truyền hình mầu đại chúng 9

3.2-Tín hiệu chói 10

3.3-Các tín hiệu hiện màu 11

3.4-Cài phổ tần tín hiệu mầu vào phổ tần tín hiệu chói 13

3.5-Sơ đồ chức năng tổng quát của bộ lập mã mầu giải mã 13

II-Sơ đồ khối máy thu hình 17

1-Sơ đồ khối của máy thu hình đen trắng và chức năng của từng khối 17

2-Sơ đồ khối của ti vi mầu 20

III-Các hệ truyền hình mầu 22

1-Hệ truyền hình mầu NTSC 22

1.1-Giới thiệu NTSC 22

1.2-Các tín hiệu hình mầu 23

a-Tín hiệu chói EY 23

b-Tín hiệu mầu EI, QQ 23

c-Phương pháp mang tín hiệu mầu 25

d-Tín hiệu đồng bộ mầu 25

1.3-Bộ lập mã mầu 25

1.4-Bộ giải mã mầu 27

a-Kênh chói 27

b-Kênh mầu 27

2-Hệ PAL 28

2.1-Giới thiệu hệ PAL 28

2.2-Các tín hiệu hình mầu 28

a-Tín hiệu chói 28

b-Tín hiệu mầu V, U 28

c-Tín hiệu đồng bộ mầu 29

d-Cách gửi tín hiệu mầu đi 29

2.3-Bộ lập mã mầu 30

2.4-Bộ giải mã mầu 31

3-Hệ SECAM 32

3.1-Giới thiệu về hệ SECAM 32

3.2-Các tín hiệu hình mầu 32

a-Tín hiệu chói EY 32

b-Tín hiệu hiện mầu DR, DB 32

3.3-Phương pháp mang tín hiệu mầu đi 35

3.4-Bộ lập mã mầu 36

3.5-Bộ giải mã mầu 36

Phần II:Truyền hỡnh số 37

Chương I:Tổng quan về truyền hỡnh số 37

Giới thiệu chung 37

1- Đặc điểm của truyền hỡnh số 38

2-Sơ đồ hệ thống thu phát số 40

Chương II:Kỹ thuật PCM 41

I-Lấy mẫu

II- Lượng tư hóa 45

III-Mó húa 46

IV Biến đổi tín hiệu video 47

1-Biến đổi tín hiệu video 47

2-Tần số lấy mẫu tớn hiệu truyền video 47

3-Lượng tử hóa tín hiệu thành phần 55

4-Mó húa 58

5-Tớn hiệu chuẩn thời gian trs 59

6-Cỏc mành sồ 61

Chương III: Nộn ảnh 64

I Mục đích nén ảnh số 64

II-Thực chất của nộn ảnh số 64

1-mụ hỡnh nộn ảnh 65

2- độ thừa dữ liệu 66

III-Các phương pháp nộn 68

1-nộn khụng tổn hao 68

2-nộn cú tổn hao 68

IV-Cỏc loại mó dung trong nộn 69

1-mó RLC 69

2-mó sha non-fano 69

3-mó huffman 69

4-mó dự đoán 70

5-mó chuyển vị 72

V-Nộn trong ảnh 74

1-nguyờn lý nộn trong ảnh 74

2-tiền xử lý 75

3-biến đổi co sin rời rạc 76

4-lượng tử hóa 79

5-mó húa entropy 80

VI-Nộn liờn ảnh 81

1-mụ hỡnh 81

2-xấp xỉ và bù chuyển động 81

3-tốc độ truyền sau khi nén 83

VII-Cỏc chuẩn MpeG 84

1-Giới thiệu 84

2-tiờu chuẩn MPEG-1 88

3-tiờu chuẩn MPEG-2 80

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY