Tóm tắt Luận văn Song tinh bất dạ và bƣớc khởi đầu của truyện Nôm bác học

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU.5

1. Lý do chọn đề tài.5

2. Mục đích nghiên cứu .7

3. Lịch sử vấn đề .8

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu .12

5. Phương pháp nghiên cứu .12

6. Cấu trúc luận văn .13

NỘI DUNG .

CHưƠNG 1: TRUYỆN NÔM, MỘT CÁI NHÌN TRÊN TRỤC LỊCH SỬ.

1.1. Về một số khái niệm và thuật ngữ liên quan đến truyện Nôm .

1.1.1. Truyện Nôm.

1.1.2. Truyện Nôm bác học.

1.2. Truyện Nôm - cơ sở hình thành và quá trình phát triển.

1.2.1. Cơ sở hình thành.

1.2.2. Quá trình phát triển .

CHưƠNG 2: SONG TINH BẤT DẠ TRONG BỐI CẢNH HÌNH THÀNH THỂ LOẠI

TRUYỆN NÔM BÁC HỌC .

2.1. Khái lược về tác giả, tình trạng văn bản và tác phẩm.

2.1.1. Tác giả.

2.1.2. Tình trạng văn bản .

2.1.3. Tác phẩm . 4

2.2. Một số bình diện nghệ thuật của tác phẩm Song Tinh Bất Dạ .

2.2.1. Cốt truyện - Kết cấu .

2.2.2. Nhân vật.

2.2.3. Ngôn ngữ.

CHưƠNG 3: LÝ GIẢI VỀ SỰ XUẤT HIỆN VÀ VAI TRÒ CỦA SONG TINH BẤT DẠ

TRONG DÒNG CHẢY CỦA TRUYỆN NÔM BÁC HỌC

3.1. Về sự xuất hiện của truyện Nôm bác học Song Tinh Bất Dạ ở Đàng Trong

3.1.1. Cơ sở lịch sử - xã hội.

3.1.2. Văn hóa - văn học.

3.2. Về sự đứt đoạn của truyện Nôm từ sau Song Tinh Bất Dạ .

KẾT LUẬN.

TÀI LIỆU THAM KHẢO.15

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY