Tóm tắt Luận văn Quan niệm chính trị - xã hội của John Locke

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU . 1

CHƢƠNG 1: BỐI CẢNH LỊCH SỬ VÀ TIỀN ĐỀ TƢ TƢỞNG HÌNH

THÀNH QUAN NIỆM CHÍNH TRỊ- XÃ HỘI CỦA JOHN LOCKE . 9

1.1. John Locke và bối cảnh lịch sử nước Anh thế kỷ XVII . 9

1.1.1. Gia đình, trường học và những tác phẩm chính. 9

1.1.2. Bối cảnh lịch sử nước Anh thế kỷ XVII và ảnh hưởng của nó

đến tư tưởng chính trị - xã hội của John Locke. . 12

1.2. Tiền đề lý luận hình thành quan niệm chính trị - xã hội của JohnLocke.

1.2.1. Tư tưởng chính trị - xã hội của Platon, Aristotle và ảnh hưởng

của tư tưởng này đến quan niệm chính trị - xã hội của John Locke.

1.2.2. Tư tưởng chính trị - xã hội trong triết học Tây Âu thời Trung cổ,

Cận đại và ảnh hưởng của tư tưởng này đến sự hình thành quan niệm

chính trị - xã hội của John Locke.

CHƢƠNG 2: NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN TRONG QUAN NIỆM

CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI CỦA JOHN LOCKE.

2.1. Quan niệm của John Locke về con người và quyền con người

2.1.1. Quan niệm của John Locke về con người cá nhân .

2.1.2. Quan niệm của John Locke về quyền con người .

2.2. Quan niệm của John Locke về quyền lực nhà nước .

2.2.1 Quan niệm của John Locke về quyền lập pháp của nhà nước.

2.2.2. Quan niệm của John Locke về sự giải thể chính quyền dân sự. 3

2.3. Những mặt tích cực và hạn chế trong quan niệm chính trị – xã hộicủa John Locke.

2.3.1. Những mặt tích cực trong quan niệm chính trị - xã hội của JohnLocke.

2.3.2. Những hạn chế trong quan niệm chính trị - xã hội của JohnLocke.

KẾT LUẬN .

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO. 13

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY