Tóm tắt Luận văn Pháp luật về hoạt động thanh toán bằng thẻ ngân hàng ở Việt Nam

mục lục của luận văn

Trang

Trang bìa phụ

Lời cam đoan

Mục lục

mở đầu 1

Chơng 1: Khái quát chung về Thẻ ngân hàng và hoạt động

thanh toán bằng thẻ ngân hàng3

1.1. Lợc sử hình thành thẻ ngân hàng 3

1.1.1. Lợc sử hình thành thẻ ngân hàng trên thế giới 3

1.1.2. Lợc sử hình thành thẻ ngân hàng ở Việt Nam 7

1.2. Thẻ ngân hàng và hoạt động thanh toán bằng thẻ ngân hàng 8

1.2.1. Khái niệm, phân loại thẻ ngân hàng 8

1.2.1.1. Khái niệm thẻ ngân hàng 8

1.2.1.2. Phân loại thẻ ngân hàng 9

1.2.2. Khái niệm, đặc điểm, vai trò của hoạt động thanh toán bằng thẻ ngân hàng 16

1.2.2.1. Khái niệm hoạt động thanh toán bằng thẻ ngân hàng 16

1.2.2.2. Đặc điểm của hoạt động thanh toán bằng thẻ ngân hàng 16

1.2.2.3. Vai trò của hoạt động thanh toán bằng thẻ ngân hàng 18

1.3. Hoạt động thanh toán bằng thẻ ngân hàng ở Việt Nam hiện nay 23

Chơng 2: Pháp luật về hoạt động thanh toán bằng thẻ ngân

hàng ở Việt Nam31

2.1. Khái quát pháp luật về hoạt động thanh toán bằng thẻ ngân hàng ở Việt Nam 31

2.1.1. Pháp luật về hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt 31

2.1.2. Pháp luật về hoạt động thanh toán bằng thẻ ngân hàng 35

2.2. Nội dung pháp lý về hoạt động thanh toán bằng thẻ ngân hàng 41

2.2.1. Chủ thể tham gia quan hệ thanh toán thẻ ngân hàng 41

2.2.2. Phát hành, sử dụng và thanh toán thẻ 46

2.2.2.1. Phát hành thẻ 46

2.2.2.2. Sử dụng thẻ 48

2.2.2.3. Thanh toán thẻ 50

2.2.3. Tổ chức hệ thống thanh toán thẻ 52

Chơng 3: Phơng hớng hoàn thiện pháp luật về hoạt động

thanh toán bằng thẻ ngân hàng ở Việt Nam55

3.1. Yêu cầu đặt ra đối với việc hoàn thiện pháp luật về hoạt động thanh toán bằng

Thẻ ngân hàng53

3.1.1. Hoàn thiện pháp luật về hoạt động thanh toán bằng thẻ ngân hàng gắn liền với

hoàn thiện khung pháp lý cho hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt53

3.1.2. Thúc đẩy sự phát triển của công nghệ ngân hàng và hệ thống thơng mại điện tử 56

3.1.3. Đảm bảo quyền lợi của khách hàng khi sử dụng thẻ 58

3.1.4. Đáp ứng yêu cầu hội nhập và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thanh toán bằng thẻ

ngân hàng59

3.2. Phơng hớng hoàn thiện pháp luật về hoạt động thanh toán bằng thẻ ngân hàng 62

3.2.1. Mở rộng phạm vi chủ thể sử dụng thẻ ngân hàng 62

3.2.2. Tăng hạn mức thẻ vô danh trả trớc 63

3.2.3. Xây dựng cơ chế u đãi đối với các chủ thể cung cấp dịch vụ liên quan tới thanh 663

toán thẻ ngân hàng

3.2.4. Xây dựng các chế tài nhằm xử lý nghiêm minh hành vi vi phạm pháp luật về

thanh toán thẻ ngân hàng69

3.2.5. Xây dựng hệ thống pháp luật về hoạt động thanh toán bằng thẻ ngân hàng đồng

bộ74

Kết luận 77

Danh mục tμi liệu tham khảo 79

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY