Tóm tắt Luận văn Pháp luật về đăng ký quyền sở hữu nhà ở và công trình xây dựng ở Việt Nam

Môc lôc

Trang

MỞ ĐẦU

Chương 1: Tổng quan những vấn đề lý luận về

pháp luật đăng ký quyền sở hữu nhà

ở và công trình xây dựng

1.1. Khái niệm về nhà ở và công trình xây dựng

1.1.1. Khái niệm, đặc điểm và phân loại nhà ở

1.1.1.1. Khái niệm và đặc điểm nhà ở

1.1.1.2. Phân loại nhà ở

1.1.2. Khái niệm, đặc điểm và phân loại công trình xây dựng

1.1.2.1. Khái niệm và đặc điểm công trình xây dựng

1.1.2.2.Phân loại công trình xây dựng

1.2. Khái niệm và nguyên tắc đăng ký quyền sở hữu nhà ở và công

trình xây dựng

1.2.1. Khái niệm về quyền sở hữu nhà ở và công trình xây dựng

1.2.2. Khái niệm về đăng ký quyền sở hữu nhà ở và công trình xâydựng

1.2.2.1. Quan niệm về đăng ký quyền sở hữu tài sản

1.2.2.2. Quan niệm về đăng ký quyền sở hữu nhà ở và công trình xâydựng

1.2.3. Nguyên tắc đăng ký quyền sở hữu nhà ở và công trình xây dựng

1.3. Khái quát pháp luật về đăng ký quyền sở hữu nhà ở và công trìnhxây dựng

1.3.1. Giai đoạn từ năm 1945 đến năm 1991

1.3.2. Giai đoạn từ năm 1991 đến năm 2005

1.3.3. Giai đoạn từ năm 2005 đến nay

1.4. Kinh nghiệm xây dựng pháp luật về đăng ký quyền sở hữu tài

sản của một số nước trên thế giới

1.4.1. Pháp luật về đăng ký quyền sở hữu tài sản của Nhật Bản

1.4.2. Pháp luật về đăng ký quyền sở hữu tài sản của Hàn Quốc

1.4.3. Pháp luật về đăng ký quyền sở hữu tài sản của Liên bang Nga

1.4.4. Pháp luật về đăng ký quyền sở hữu tài sản của Australia

1.4.5. Pháp luật về đăng ký quyền sở hữu tài sản của Trung Quốc

1.4.6. Một số bài học kinh nghiệm cho Việt Nam thông qua việc

nghiên cứu pháp luật về đăng ký quyền sở hữu tài sản của một số

nước trên thế giới

Chương 2: Thực trạng pháp luật Việt Nam về

đăng ký quyền sở hữu nhà ở và công

trình xây dựng

2.1. Pháp luật về đăng ký quyền sở hữu nhà ở và công trình xây dựng

2.1.1. Pháp luật về đăng ký quyền sở hữu nhà ở

2.1.2. Pháp luật về đăng ký quyền sở hữu công trình xây dựng

2.2. Tác động của pháp luật về đăng ký quyền sở hữu nhà ở và công

trình xây dựng đối với hoạt động quản lý nhà nước về bất độngsản

2.2.1. Về công tác đăng ký quyền sở hữu nhà ở và công trình xây dựng

2.2.2. Về xác định tính pháp lý của nhà ở và công trình xây dựng khi

tham gia các giao dịch trên thị trường bất động sản

2.2.3. Về cung cấp các thông tin pháp lý và hiện trạng của nhà ở, côngtrình xây dựng

2.2.4. Về giải quyết các tranh chấp, khiếu nại liên quan đến quyền sở

hữu nhà ở và công trình xây dựng

2.3. Đánh giá pháp luật về đăng ký quyền sở hữu nhà ở và công trìnhxây dựng

2.3.1. Kết quả thực hiện pháp luật đăng ký quyền sở hữu nhà ở và côngtrình xây dựng

2.3.2. Hệ thống pháp luật về đăng ký quyền sở hữu nhà ở và công trìnhxây dựng

2.3.3. Tính nhất quán trong các quy định về đăng ký quyền sở hữu nhà

ở và công trình xây dựng

2.3.4. Hiệu lực pháp lý của pháp luật về đăng ký quyền sở hữu nhà ở và

công trình xây dựng

Chương 3: định h­ớng vμ giải pháp nhằm thốngnhất pháp luật về đăng ký quyền sở

hữu nhμ ở vμ công trình xây dựng ởviệt nam

3.1. Yêu cầu và xu hướng thống nhất pháp luật về đăng ký quyền sở

hữu nhà ở và công trình xây dựng

3.1.1. Sự phát triển kinh tế - cơ sở thực tiễn để thống nhất hoạt động

đăng ký quyền sở hữu nhà ở và công trình xây dựng

3.1.2. Sự phát triển lành mạnh của thị trường bất động sản - yêu cầu để

thống nhất hoạt động đăng ký quyền sở hữu nhà ở và công trìnhxây dựng

3.1.3. Yêu cầu nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với nhà ở và

công trình xây dựng

3.1.4. Yêu cầu và xu hướng thống nhất trong hệ thống pháp luật

3.2. Định hướng thống nhất pháp luật về đăng ký quyền sở hữu nhà

ở và công trình xây dựng

3.2.1. Thống nhất một hệ thống pháp luật về đăng ký quyền sở hữu nhà

ở, quyền sở hữu công trình xây dựng cùng với đăng ký quyền sửdụng đất

3.2.2. Xác định đăng ký quyền sở hữu là việc Nhà nước công nhận

quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng cho chủ

sở hữu, cũng đồng thời thực hiện công nhận cả hiện trạng, kỹ

thuật của các loại tài sản này

3.2.3. Xác định đăng ký quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình

xây dựng là cơ sở pháp lý để chủ sở hữu thực hiện các quyền

dân sự về tài sản trong thị trường bất động sản

3.2.4. Thống nhất chế định về đăng ký quyền sở hữu nhà ở, quyền sở

hữu công trình xây dựng với chế định về hợp đồng, giao dịch bất

động sản và thủ tục chuyển quyền sở hữu, sử dụng bất động sản

3.3. Giải pháp thống nhất pháp luật về đăng ký quyền sở hữu nhà ở

và công trình xây dựng

3.3.1. Thống nhất một văn bản quy phạm pháp luật quy định về đăng

ký quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng và

quyền sử dụng đất.

3.3.2. Thống nhất hình thức đăng ký quyền sở hữu nhà ở, quyền sở

hữu công trình xây dựng cùng với đăng ký quyền sử dụng đất

3.3.3. Thống nhất hồ sơ và quy trình đăng ký quyền sở hữu nhà ở,

quyền sở hữu công trình xây dựng cùng với quyền sử dụng đất

3.3.4. Hình thành hệ thống thông tin pháp lý về nhà ở, công trình xây

dựng và quyền sử dụng đất do một cơ quan thống nhất quản lý

để phục vụ cho hoạt động quản lý nhà nước và tạo điều kiện cho

thị trường bất động sản phát triển lành mạnh

KẾT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY