Tóm tắt Luận văn Pháp luật về chào bán chứng khoán ra công chúng ở Việt Nam

MỤC LỤC CỦA LUẬN VĂN

LỜI CAM ĐOAN

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT

MỞ ĐẦU . 1

1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu . 1

2. Tình hình nghiên cứu đề tài . 2

3. Mục tiêu và nhiệm vụ của luận văn. 3

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu . 4

5. Tính mới và những đóng góp của đề tài . 4

6. Phương pháp nghiên cứu . 5

7. Kết cấu của luận văn. 5

CHưƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN

RA CÔNG CHÚNG VÀ PHÁP LUẬT VỀ CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN RA

CÔNG CHÚNG. 6

1.1.NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN RA

CÔNG CHÚNG. 6

1.1.1.Khái niệm, đặc điểm chào bán chứng khoán ra công chúng . 6

1.1.2.Mục đích, vai trò của chào bán chứng khoán ra công chúng . 11

1.1.3.Các hình thức chào bán chứng khoán ra công chúng . 15

1.1.4.Nguyên tắc chào bán chứng khoán ra công chúng . 17

1.2. KHÁI NIỆM, CẤU TRÚC CỦA PHÁP LUẬT VỀ CHÀO BÁN CHỨNG

KHOÁN RA CÔNG CHÚNG. 19

1.2.1.Khái niệm pháp luật về chào bán chứng khoán ra công chúng . 19

1.2.2.Cấu trúc của pháp luật về chào bán chứng khoán ra công chúng. 212

KẾT LUẬN CHưƠNG 1 . 25

CHưƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN RA

CÔNG CHÚNG Ở VIỆT NAM . 26

2.1TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN RA

CÔNG CHÚNG. 26

2.1.1Đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng . 27

2.1.2Công bố thông tin trước khi chào bán chứng khoán ra công chúng . 42

2.1.3Phân phối chứng khoán. 48

2.2. CHỦ THỂ THAM GIA HOẠT ĐỘNG CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN RA

CÔNG CHÚNG. 52

2.2.1 Tổ chức phát hành . 53

2.2.2 Tổ chức trung gian. 53

2.2.3 Cơ quan quản lý nhà nước về chứng khoán và thị trường chứng khoán. 55

2.2.4 Nhà đầu tư . 57

2.3. ĐIỀU KIỆN CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN RA CÔNG CHÚNG. 60

2.3.1.Điều kiện chào bán cổ phiếu ra công chúng . 60

2.3.2.Điều kiện chào bán trái phiếu ra công chúng. 61

2.3.3.Điều kiện chào bán chứng chỉ quỹ ra công chúng . 62

2.4.BẢO LÃNH CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN RA CÔNG CHÚNG. 64

2.5.QUẢN LÝ NHÀ NưỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CHÀO BÁN CHỨNG

KHOÁN RA CÔNG CHÚNG. 67

2.5.1.Mô hình quản lý nhà nước về hoạt động chào bán chứng khoán ra công chúng . 68

2.5.2. Giám sát, thanh tra và xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động chào bán

chứng khoán ra công chúng. 713

2.6.CHÀO BÁN SẢN PHẨM CHỨNG KHOÁN MỚI VÀ CHÀO BÁN CHỨNG

KHOÁN CỦA DOANH NGHIỆP VIỆT NAM TẠI NưỚC NGOÀI. 82

2.6.1.Chào bán sản phẩm chứng khoán mới . 82

2.6.2.Chào bán chứng khoán của doanh nghiệp Việt Nam tại nước ngoài . 91

KẾT LUẬN CHưƠNG 2 . 94

CHưƠNG 3: PHưƠNG HưỚNG VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN

HIỆN PHÁP LUẬT VỀ CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN RA CÔNG CHÚNG ỞVIỆT NAM . 95

3.1.PHưƠNG HưỚNG HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ CHÀO BÁN CHỨNG

KHOÁN RA CÔNG CHÚNG Ở VIỆT NAM . 95

3.2. KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ CHÀO BÁN CHỨNG

KHOÁN RA CÔNG CHÚNG Ở VIỆT NAM . 98

3.2.1.Kiến nghị về quản lý nhà nước đối với hoạt động chào bán chứng khoán ra

công chúng . 99

3.2.2.Kiến nghị về trình tự, thủ tục chào bán chứng khoán ra công chúng . 103

3.2.3.Kiến nghị về chủ thể tham gia hoạt động chào bán chứng khoán ra côngchúng . 107

3.2.4.Kiến nghị về điều kiện chào bán chứng khoán ra công chúng . 109

3.2.5.Kiến nghị về bảo lãnh phát hành chứng khoán ra công chúng . 110

3.2.6.Kiến nghị về chào bán sản phẩm chứng khoán mới và chào bán chứng

khoán của doanh nghiệp Việt Nam ở nước ngoài. 111

3.3. KIẾN NGHỊ KHÁC. 112

KẾT LUẬN CHưƠNG 3 . 114

KẾT LUẬN. 115

TÀI LIỆU THAM KHẢO. 117

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY