Tóm tắt Luận văn Kiến trúc trường trung học phổ thông tại Thành phố Hồ Chí Minh phù hợp với xu hướng phát triển mới trong giáo dục

PHẦN MỞ ĐẦU

1. Lí do chọn đề tài . 1

2. Tổng quan các vấn đề nghiên cứu có liên quan đến đề tài . 4

3. Mục tiêu nghiên cứu. 5

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu . 6

5. Phương pháp nghiên cứu . 6

PHẦN NỘI DUNG NGHIÊN CỨU . 7

CHƯƠNG 1. 7

TỔNG QUAN KIẾN TRÚC TRƯỜNG THPT TRÊN THẾ GIỚI

VÀ TP.HCM. 7

1.1 Tổng quan phát triển giáo dục cấp THPT trên thế giới . 7

1.1.1 Khái niệm chung. 7

1.1.2 Tình hình phát triển chung của giáo dục cấp THPT ở các nước

tiên tiến trên thế giới. 8

1.1.3 Xu hướng mới trong thiết kế kiến trúc trường học THPT ở các

nước tiên tiến . 8

1.1.3.1 Xu hướng kết hợp đa dạng các hình thái kiến trúc . 8

1.1.3.2 Xu hướng linh hoạt trong bố trí không gian kiến trúc trường

học

.14

1.1.3.3 Xu hướng phát triển thành môi trường tự nghiên cứu, học tập

và làm việc .15

1.1.3.4 Xu hướng trường học đa chức năng .17

1.2 Tổng quan phát triển giáo dục cấp THPT tại Việt Nam .19

1.2.1 Tình hình phát triển chung của giáo dục cấp THPT tại Việt Nam.19

1.2.2 Những nét mới trong thiết kế kiến trúc trường học ở Việt Nam21

1.3 Thực trạng về kiến trúc trường học THPT ở TP.HCM .23

1.3.1 Các tiêu chí đánh giá .231.3.2 Hiện trạng kiến trúc trường THPT ở TP.HCM hiện nay .24

1.3.3 Đánh giá chung về kiến trúc trường THPT trên địa bàn TP.HCM.24

1.3.3.1 Giai đoạn Pháp thuộc .24

1.3.3.2 Giai đoạn sau năm 1975 khi đất nước giải phóng .25

1.4 Kết luận chương .27

CHƯƠNG 2.27

CƠ SỞ KHOA HỌC THIẾT KẾ KIẾN TRÚC TRƯỜNG THPT

TẠI TP.HCM NHẰM PHÙ HỢP VỚI XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN

MỚI CỦA GIÁO DỤC .28

2.1 Điều kiện tự nhiên vị trí địa lí, khí hậu của TP.HCM .28

2.1.1 Vị trí địa lí, địa hình, khí hậu của TP.HCM .28

2.1.2 Ảnh hưởng của điều kiện tự nhiên khí hậu đến kiến trúc trường

THPT ở TP.HCM .30

2.1.2.1 Nhiệt độ môi trường và thông gió tự nhiên .30

2.1.2.2 Bức xạ mặt trời và chiếu sáng tự nhiên .30

2.1.2.3 Sự ô nhiễm từ đường phố .31

2.2 Cơ sở pháp lý và định hướng phát triển giáo dục THPT ở

TP.HCM .31

2.2.1 Mục tiêu chiến lược phát triển giáo dục Việt Nam 2009 – 2020.31

2.2.1.1. Quy mô giáo dục được phát triển hợp lý, chuẩn bị nguồn nhân

lực cho đất nước thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và tạo cơ hội

học tập suốt đời cho mỗi người dân.32

2.2.1.2. Chất lượng và hiệu quả giáo dục được nâng cao, tiếp cận được

với chất lượng giáo dục của khu vực và quốc tế .33

2.2.1.3. Các nguồn lực cho giáo dục được huy động đủ, phân bổ và sử

dụng có hiệu quả để đảm bảo điều kiện phát triển giáo dục.352.2.2 Sự phát triển của công nghệ thông tin trong ngành giáo dục ViệtNam .35

2.2.3 Sự đổi mới và mục tiêu của giáo dục phổ thông trung học .37

2.2.3.1 Xu thế quốc tế .37

2.2.3.2 Vận dụng vào Việt Nam .39

2.2.3.3 Mục tiêu của giáo dục phổ thông trung học.40

2.2.4 Các tiêu chuẩn và thực tiễn áp dụng hệ thống tiêu chuẩn thiết kế

trong các công trình giáo dục .42

2.2.4.1 Các tiêu chuẩn về thiết kế trường học .42

2.3.4.2 Thực tiễn áp dụng hệ thống tiêu chuẩn thiết kế trong các công

trình giáo dục.43

2.3 Cơ sở về quy hoạch kiến trúc.45

2.3.1 Địa điểm xây dựng.45

2.3.2 Quy hoạch tầng cao .45

2.3.3 Giao thông tiếp cận.46

2.3.4 Xu hướng mới trong phương pháp và phương tiện dạy và học ở

các nước tiên tiến trên thế giới .46

2.3.4.1 Xu hướng mới trong phương tiện dạy và học ở các nước tiêntiến .46

2.3.4.2 Xu hướng mới trong phương pháp dạy và học ở các nước tiêntiến .48

2.4 Mối quan hệ giữa giáo dục và kiến trúc trường THPT.52

2.4.1 So sánh giữa trường THPT tại Việt Nam và các nước trên thếgiới.52

2.4.2 Ảnh hưởng của sự phát triển giáo dục đến kiến trúc trường họcTHPT .55

2.4.3 Ảnh hưởng của cơ sở vật chất và công nghệ đến kiến trúc trườnghọc THPT. .56

2.5 Kết luận chương .58CHƯƠNG 3.59

GIẢI PHÁP THIẾT KẾ KIẾN TRÚC TRƯỜNG THPT TẠI

TP.HCM PHÙ HỢP VỚI XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN MỚI

TRONG GIÁO DỤC

3.1 Nguyên tắc chung trong thiết kế kiến trúc trường THPT tại

TP.HCM phù hợp với xu hướng phát triển mới trong giáo dục .59

3.1.1 Quan điểm vận dụng xu hướng mới trong thiết kế kiến trúc

trường học tại Việt Nam .59

3.1.2 Nguyên tắc chung trong thiết kế kiến trúc trường THPT tạiTP.HCM .62

3.2 Giải pháp quy hoạch tổng mặt bằng kiến trúc trường THPT tại

TP.HCM .66

3.2.1 Bố cục tổng mặt bằng, sân chơi, cây xanh, mặt nước.66

3.2.2 Bố trí hợp lý các bộ phận kiến trúc trong tổng thể .69

3.2.3 Tổ chức giao thông và sân bãi trong khuôn viên trường .70

3.2.3.1 Tổ chức giao thông .70

3.2.3.2 Tổ chức cảnh quan trong khuôn viên trường .71

3.3 Giải pháp thiết kế kiến trúc trường THPT tại TP.HCM phù

hợp với xu hướng phát triển mới trong giáo dục.72

3.3.1 Giải pháp áp dụng xu hướng kiến trúc mới .72

3.3.2 Giải pháp vật lý kiến trúc .74

3.3.3 Giải pháp kiến trúc xanh.74

3.4. Giải pháp ứng dụng cho trường hợp cụ thể .76

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ.78

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC1

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY