Tóm tắt Luận văn Khía cạnh pháp lý của hoạt động sáp nhập và mua lại các tổ chức tài chính ở Việt Nam

MỤC LỤC CỦA LUẬN VĂN

Trang phụ bìa

Lời cam đoan

Danh mục viết tắt

Mục lục

Danh mục bảng

MỞ ĐẦU Trang

Chương 1: TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG MUA LẠI, SÁP NHẬP

CÁC TỔ CHỨC TÀI CHÍNH1

1.1. Tổng quan về hoạt động mua lại và sáp nhập các tổ chức tài chính 5

1.1.1 Hoạt động mua lại tổ chức tài chính 5

1.1.2 Hoạt động sáp nhập tổ chức tài chính 8

1.1.3 Sự khác nhau giữa hoạt động “mua lại” và “sáp nhập” tổ chức tài chính 11

1.1.4 Mối quan hệ giữa mua lại, sáp nhập tổ chức tài chính với sự phát triển

của thị trường chứng khoán 12

1.1.5 Các nội dung của hoạt động mua lại, sáp nhập các tổ chức tài chính 14

1.2 Thực trạng và xu hướng sáp nhập, mua lại các tổ chức tài chính 22

1.2.1 Trên thế giới 22

1.2.2 Tại Việt Nam 30

Chương 2: QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA VÀ

PHÁP LUẬT VIỆT NAM ĐIỀU CHỈNH HOẠT ĐỘNG MUA LẠI,

SÁP NHẬP CÁC TỔ CHỨC TÀI CHÍN 48

2.1 Các quy định của pháp luật một số quốc gia về hoạt động mua lại, sáp

nhập các tổ chức tài chính 48

2.1.1 Tổng quan về pháp luật về hoạt động mua lại, sáp nhập như là một

hoạt động tập trung kinh tế ở các nước trên thế giới 48

2.1.2 Các quy định về mua lại, sáp nhập của Pháp và Liên minh châu Âu

dưới góc độ kiểm soát một hoạt động tập trung kinh tế 50

2.1.3 Các quy định về mua lại, sáp nhập của Liên bang Nga và các nước

thuộc Liên xô trước đây (các nước trong Cộng đồng các quốc gia độc

lập – SNG) dưới góc độ kiểm soát một hoạt động tập trung kinh tế 56

2.2 Các quy định của pháp luật Việt nam điều chỉnh hoạt động mua lại,

sáp nhập các tổ chức tài chính 61

2.2.1 Các quy định chung điều chỉnh hoạt động mua lại, sáp nhập các tổ

chức tài chính 61

2.2.2 Quy định đặc thù cho hoạt động mua lại, sáp nhập cho tổ chức tài chính 712

Chương 3: TIẾP TỤC XÂY DỰNG PHÁP LUẬT ĐIỀU CHỈNH

HOẠT ĐỘNG MUA LẠI, SÁP NHẬP CÁC TỔ CHỨC

TÀI CHÍNH Ở VIỆT NAM 80

3.1 Sự cần thiết phải tiếp tục xây dựng hệ thống pháp luật đồng bộ điều

chỉnh hoạt động mua lại, sáp nhập các tổ chức tài chính ở Việt Nam 80

3.1.1 Xuất phát từ vai trò của các tổ chức tài chính đối với nền kinh tế 80

3.1.2 Các tổ chức tài chính Việt Nam phát triển về số lượng nhưng chất

lượng chưa cao 82

3.1.3 Điều kiện thành lập các tổ chức tài chính mới rất khắt khe 87

3.1.4 Chỉ đạo và sự hướng dẫn hỗ trợ của Chính phủ và Ngân hàng nhànước 88

3.1.5 Tầm nhìn chiến lược của các tập đoàn tài chính nước ngoài 89

3.1.6 Những cơ hội và thách thức của Hệ thống Ngân hàng Việt Nam trong

tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế 90

3.1.7 Tổ chức tài chính nhỏ khó đứng vững trước xu thế hội nhập 93

3.1.8 Tình hình khủng hoảng tài chính thế giới 94

3.1.9 Khoảng trống pháp lý trong hoạt động mua lại, sáp nhập các tổ chức

trong ngành tài chính 95

3.2 Cơ sở lý luận của việc hoàn thiện hệ thống pháp luật điều chỉnh hoạt

động mua lại, sáp nhập các tổ chức tài chính ở Việt Nam 100

3.3 Xây dựng khung pháp lý điều tiết hoạt động mua lại, sáp nhập các Tổ

chức tài chính ở Việt Nam 105

3.3.1 Xây dựng khung pháp lý điều tiết hoạt động mua lại, sáp nhập với tư

cách là một hình thức đầu tư trực tiếp ở Việt Nam 105

3.3.2 Các hướng hoàn thiện hệ thống pháp luật điều chỉnh hoạt động mua

lại, sáp nhập ở Việt Nam 106

3.3.3 Hoàn thiện hành lang pháp lý, thúc đẩy hoạt động M&A Ngân hàng 107

3.4 Các nội dung chính trong việc xây dựng pháp luật điều chỉnh mua lại,

sáp nhập các Tổ chức tài chính ở Việt Nam 109

3.4.1 Mua lại, sáp nhập Ngân hàng 109

3.4.2 Các tổ chức kinh doanh chứng khoán 116

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY