Tóm tắt Luận văn Hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường biển theo Pháp luật Việt Nam

MỤC LỤC

Trang

Lời cam đoan

Mục lục

Mở đầu 1

Chương 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ HỢP ĐỒNG VẬN

CHUYỂN HÀNG HÓA BẰNG ĐƯỜNG BIỂN4

1.1 Khái quát chung về vận chuyển hàng hóa bằng đường biển 4

1.1.1 Khái niệm về vận chuyển hàng hóa bằng đường biển 4

1.1.2 Đặc điểm kinh tế kỹ thuật của hoạt động vận chuyển hàng hóa

bằng đường biển

7

1.2 Khái niệm và đặc điểm của hợp đồng vận chuyển hàng hóa

bằng đường biển10

1.2.1 Khái niệm của hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đườngbiển10

1.2.2 Các đặc điểm của hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đườngbiển13

1.2.3 Phân loại hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường biển 14

1.3 Đối tượng của hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đườngbiển17

1.4 Nội dung hợp đồng vận chuyển hàng hoá bằng đường biển 18

1.5 Người vận chuyển trong hợp đồng vận chuyển hàng hóa

bằng đường biển

321.5.1 Người vận chuyển theo hợp đồng 33

1.5.2 Người vận chuyển thực tế 34

1.6 Hợp đồng vận chuyển hàng hoá bằng đường biển trong vận tải

đa phương thức35

1.6.1 Khái quát về vận tải đa phương thức 35

1.6.2 Hợp đồng vận tải đa phương thức 39

1.7 Điều kiện thương mại quốc tế (Interms) với Hợp đồng vận

chuyển hàng hoá bằng đường biển43

1.8 Vận đơn sử dụng trong giao nhận vận chuyển hàng hoá bằngđường biển45

1.9 Chậm trả hàng 51

1.10 Tổn thất chung 52

1.11 Khiếu nại và kiện tụng liên quan đến hợp đồng vận chuyển

hàng hóa bằng đường biển54

Chương 2: THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG VẬN

CHUYỂN HÀNG HÓA BẰNG ĐƯỜNG BIỂN VÀ

THỰC TIỄN ÁP DỤNG TẠI VIỆT NAM58

2.1 Pháp luật điều chỉnh hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng

đường biển58

2.1.1 Pháp luật quốc tế 58

2.1.1.1 Công ước quốc tế thống nhất một số quy tắc về vận đơn đường

biển ( Quy tắc Hague 1924)59

2.1.1.2 Nghị định thư sửa dổi Công ước quốc tế thống nhất một số quy

tắc vận đơn đường biển, Visby 1968 (Quy tắc Hague-Visby 1968)

592.1.1.3 Công ước của Liên hợp quốc về vận chuyển hàng hoá bằng

đường biển, 1978 ( Quy tắc Hamburg)60

2.1.1.4 Công ước của Liên hợp quốc về vận chuyển hàng hoá bằng

vận tải đa phươg thức quốc tế61

2.1.2 Pháp luật Việt Nam 61

2.1.2.1 Cam kết của Việt Nam trong tổ chức Thương mại thế giới(WTO)61

2.1.2.2 Quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến Hợp đồng

vận chuyển hàng hoá bằng đường biển63

2.1.2.2.1 Bộ luật Dân sự 2005 63

2.1.2.2.2 Bộ luật Hàng hải 2005 65

2.1.2.2.3 Tập quán trong hoạt động hàng hải 72

2.2 Thực tiễn hoạt động vận chuyển hàng hoá bằng đường

biển hiện nay ở Việt Nam74

2.3 Cơ chế giải quyết tranh chấp trong Hợp đồng vận

chuyển hàng hoá bằng đường biển81

Chương 3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÁC

QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ HỢP ĐỒNG

VẬN CHUYỂN HÀNG HOÁ BẰNG ĐƯỜNG BIỂN89

3.1 Đánh giá chung về hệ thống văn bản pháp luật điều tiết quan

hệ hợp đồng vận chuyển hàng hoá bằng đường biển89

3.2 Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện các quy định về hợp đồng

vận chuyển hàng hoá bằng đường biển91

3.2.1 Bổ sung, hoàn thiện một số nội dung trong Bộ luật Hàng hải2005

913.2.2 Xây dựng hệ thống pháp luật trong nước về vận chuyển hàng

hoá bằng đường biển phù hợp với các quy định, tập quán vận

chuyển hàng hoá quốc tế nói chung93

3.2.3 Tăng cường nâng cao hiểu biết pháp lý cho cơ quan Nhà nước

có thẩm quyền và các doanh nghiệp trong lĩnh vực ký kết và

thực hiện hợp đồng vận chuyển hàng hoá bằng đường biển94

Kết luận 96

Danh mục tài liệu tham khảo 98

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY