Tóm tắt Luận văn Giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật về bảo lãnh thanh toán của các ngân hàng thương mại trên địa bàn Hà Nội

MỤC LỤC CỦA LUẬN VĂN

Trang

Trang phụ bìa

Lời cam đoan

Mục lục

Danh mục các bảng

Danh mục các sơ đồ

Danh mục các biểu đồ

MỞ ĐẦU 1

Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ BẢO LÃNH THANH TOÁN NGÂN HÀNG 5

1.1. Khái niệm, chức năng của bảo lãnh ngân hàng 5

1.1.1. Khái về bảo lãnh ngân hàng 5

1.1.2. Chức năng của bảo lãnh ngân hàng 8

1.2. Khái niệm, đặc điểm của bảo lãnh thanh toán ngân hàng 10

1.2.1. Khái niệm về bảo lãnh thanh toán ngân hàng 10

1.2.2. Đặc điểm của bảo lãnh thanh toán ngân hàng 11

1.2.2.1. Bảo lãnh thanh toán ngân hàng là mối quan hệ đa phương 11

1.2.2.2. Bảo lãnh thanh toán ngân hàng mang tính độc lập 12

1.2.2.3. Bảo lãnh thanh toán ngân hàng là một hoạt động ngoại bảng của ngân hàng 13

1.2.2.4. Bảo lãnh thanh toán ngân hàng tiến hành trên cơ sở chứng từ 13

1.3. Rủi ro trong nghiệp vụ bảo lãnh thanh toán ngân hàng 15

1.3.1. Rủi ro đối với ngân hàng bảo lãnh 15

1.3.2. Rủi ro đối với bên được bảo lãnh 16

1.3.3. Rủi ro đối với người thụ hưởng bảo lãnh 16

1.4. Vai trò của nghiệp vụ bảo lãnh thanh toán ngân hàng 16

1.4.1. Đối với ngân hàng 17

1.4.2. Đối với doanh nghiệp 17

1.5. Nghiệp vụ bảo lãnh của ngân hàng thương mại thuộc khối Liên minh Châu Âu 18

1.5.1. Các yêu cầu chung đối với bảo lãnh 19

1.5.2. Quyền tự chủ của bảo lãnh đối ứng 20

Chương 2: CÁC QUI ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ HOẠT ĐỘNG BẢO LÃNH THANH TOÁN CỦA CÁC NGÂN HÀNG

THƯƠNG MẠI VÀ THỰC TIỄN ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI23

2.1. Các qui định pháp luật về bảo lãnh thanh toán của ngân hàng thương mại Việt Nam 23

2.1.1. Trình tự, thủ tục bảo lãnh thanh toán ngân hàng 24

2.1.2. Chủ thể của bảo lãnh thanh toán ngân hàng 30

2.1.3. Phạm vi của bảo lãnh thanh toán ngân hàng 32

2.1.4. Hình thức pháp lý của quan hệ bảo lãnh thanh toán ngân hàng 34

2.1.5. Quyền và nghĩa vụ của các bên trong quan hệ bảo lãnh thanh toán ngân hàng 36

2.1.6. Giải quyết tranh chấp phát sinh trong hợp đồng bảo lãnh thanh toán ngân hàng 39

2.2. Thực tiễn áp dụng các qui định về bảo lãnh thanh toán của các ngân hàng thương mại trên địa bàn Hà Nội 43

2.2.1. Đặc điểm của các ngân hàng thương mại trên địa bàn Hà Nội 43

2.2.2. Khái quát chung về hoạt động bảo lãnh thanh toán ngân hàng trên địa bàn Hà Nội 46

2.2.3. Khách hàng trong quan hệ bảo lãnh thanh toán ngân hàng 48

2.2.4. Thời hạn của bảo lãnh thanh toán ngân hàng 50

2.2.5. Phí áp dụng đối với bảo lãnh thanh toán ngân hàng 52

2.2.6. Giải quyết tranh chấp phát sinh trong hợp đồng bảo lãnh thanh toán ngân hàng 53

2.3. Đánh giá thực trạng hoạt động bảo lãnh thanh toán của các ngân hàng thương mại trên địa bàn Hà Nội trong thờigian qua62

2.3.1. Những thuận lợi 62

2.3.2. Những khó khăn, vướng mắc và bất cập 64

2.3.3. Nguyên nhân 67

2.3.3.1. Nguyên nhân chủ quan từ phía ngân hàng 67

2.3.3.2. Nguyên nhân khách quan 68

Chương 3: MỘT SỐ ĐỀ XUẤT NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ ÁP DỤNG PHÁP LUẬT VỀ BẢO LÃNH THANH

TOÁN CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI72

3.1. Hoàn thiện môi trường pháp lý 72

3.1.1. Cơ sở hoàn thiện 72

3.1.1.1. Quan điểm của Đảng và Nhà nước trong hoàn thiện pháp luật về ngân hàng nói chung và bảo lãnh ngân hàngnói riêng72

3.1.1.2. Những cơ hội thách thức đối với hoạt động ngân hàng nóichung và bảo lãnh thanh toán ngân hàng nói riêng trong giai đoạn hiệnnay743

3.1.1.3. Mục tiêu phát triển các tổ chức tín dụng đến năm 2010 và định hướng chiến lược đến năm 2020 78

3.1.2. Một số biện pháp cụ thể 79

3.1.2.1. Đối với bảo lãnh thanh toán của các ngân hàng thương mại nói chung 79

3.1.2.2. Đối với bảo lãnh thanh toán ngân hàng trên địa bàn Hà Nội 82

3.2. Ổn định môi trường kinh doanh 83

3.3. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước 84

3.4. Một số kiến nghị đối với ngân hàng thương mại 85

KẾT LUẬN 87

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 88

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY