Tóm tắt Luận án Nghiên cứu tính đa dạng và đánh giá hoạt tính sinh học của các loài thuộc chi Ba Bét (Mallotus Lour.), họ Thầu Dầu (Euphorbiaceae) ở Việt Nam

Chƣơng 2

ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1 Đối tƣợng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu là các loài thuộc chi Ba bét (Mallotus), họ Thầu

dầu – Euphorbiaceae được ghi nhận trong Hệ Thực vật ở Việt Nam.

2.2 Nội dung nghiên cứu

- Lựa chọn hệ thống phân loại thích hợp cho chi Mallotus ở Việt Nam.

- Tổng hợp các đặc điểm hình thái của chi Mallotus qua các đại diện ở Việt

Nam: dạng sống, lá, cụm hoa, hoa và quả.

- ây dựng khóa định loại các taxon thuộc chi Ba bét (Mallotus) ở Việt Nam

- Mỗi taxon được trình bày: tên khoa học, tên Việt Nam phổ biến, tài liệu gốc

và các tài liệu chính đề cập đến loài, synonym, đặc điểm hình thái quan trọng,

Loc. class., mẫu chu n, sinh học và sinh thái đặc trưng, phân bố, mẫu nghiên

cứu, giá trị sử dụng và ghi chú (nếu có) ý kiến thảo luận.

- Đánh giá hoạt tính sinh học của dịch chiết tổng và các dịch chiết phân đoạn

của 18 loài: thử hoạt tính kháng vi sinh vật kiểm định (12 loài), hoạt tính

chống oxi hóa (18 loài), hoạt tính gây độc tế bào (18 loài).

- Lựa chọn 02 loài có triển vọng để nghiên cứu tách chiết, xác định cấu trúc

của các hợp chất có hoạt tính sinh học đã được phân lập

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY