Tóm tắt Luận án Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của một số loài thuộc chi Uvaria L. - Họ Na (Annonaceae)

Chƣơng 2. ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Đối tƣợng nghiên cứu

Phần trên mặt đất của các loài U. grandiflora, U. cordata và U. fauveliana.

2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu

2.2.1. Phƣơng pháp phân lập, tinh chế các hợp chất4

Phối hợp các phương pháp sắc ký: Sắc ký bản mỏng (TLC), sắc ký cột (CC)

trên các loại pha tĩnh khác nhau như Silica gel pha thường, pha đảo, Sephadex

LH-20, nhựa trao đổi ion Diaion HP-20.

2.2.2. Phƣơng pháp xác định cấu trúc hóa học của các hợp chất

Cấu trúc hóa học của các hợp chất được thiết lập dựa vào các hằng số vật lý

(mp, [α]D), các dữ kiện phổ (IR, UV, CD, MS, 1D-, 2D-NMR, XRD), các chuyển

hóa hóa học cùng với việc phân tích, so sánh với các tài liệu tham khảo.

2.2.3. Phƣơng pháp đánh giá hoạt tính sinh học

Hoạt tính gây độc tế bào in vitro được thử nghiệm trên 10 dòng tế bào: HepG2, HL-60, KB, LNCaP, LU-1, MKN-7, MDA-MB-231, SK-Mel-2, SW-480 và

3T3 theo phương pháp SRB tại Viện Công nghệ Sinh học, Viện Hàn lâm Khoa

học và Công nghệ Việt Nam. Ngoài ra, hoạt tính này còn được thử nghiệm trên 5

dòng tế bào khác gồm A549, HeLa, PANC-1, PSN-1 và TIG-3 theo phương pháp

WST-8 tại Viện Y học tự nhiên, Đại học Toyama, Nhật Bản.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY