Tính thiết bị tổng hợp Methanol

Lời nói đầu 2

MỤC LỤC 4

PHẦN I: TỔNG QUAN 5

I. TỔNG QUAN VỀ THIẾT BỊ PHẢN ỨNG 5

II. METHANOL 6

PHẦN II: SƠ ĐỒ DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ 8

I. SƠ ĐỒ CÔNG NGHỆ 8

II. THUYẾT MINH 9

PHẦN III: TÍNH TOÁN THIẾT BỊ TỔNG HỢP METHANOL 10

I. TÍNH HỐN HỢP PHẢN ỨNG Ở BẬC 1 10

1. Chọn sự thay đổi độ chuyển hoá lớp 1 bậc 1 là Uch,1 = 0,0022 (kmolCH OH/kmol) 10

2. Tính số mol hỗn hợp ra khỏi lớp 1: 10

3. Tính nồng độ mới tương ứng: 11

4. Tính hàm nhiệt phản ứng của hỗn hợp tạo ra trong lớp thứ 1 11

5. Tính lại độ chuyển hoá 13

6. Tính chiều cao của lớp 13

7. Tính lượng khí lạnh 17

II. TÍNH HỖN HỢP PHẢN ỨNG Ở BẬC 2 18

1. Chọn sự thay đổi độ chuyển hoá lớp 1 bậc 1 là Uch,1 = 0,0022 (kmolCH OH/kmol). 18

2. Tính số mol hỗn hợp ra khỏi lớp 1: 18

3. Tính nồng độ mới tương ứng: 19

4. Tính hàm nhiệt phản ứng của hỗn hợp tạo ra trong lớp thứ 1 19

5. Tính lại độ chuyển hoá 21

6. Tính chiều cao của lớp: 21

7. Tính lượng khí lạnh 25

III. TÍNH HỖN HỢP PHẢN ỨNG Ở BẬC 3 26

1. Chọn sự thay đổi độ chuyển hoá lớp 1 bậc 1 là Uch,1 = 0,0023 (kmolCH OH/kmol). 26

2. Tính số mol hỗn hợp ra khỏi lớp 1: 26

3. Tính nồng độ mới tương ứng: 27

4. Tính hàm nhiệt phản ứng của hỗn hợp tạo ra trong lớp thứ 1 27

5. Tính lại độ chuyển hoá 29

6. Tính chiều cao của lớp: 29

PHẦN IV: TÍNH TOÁN THIẾT BỊ TRUYỀN NHIỆT 33

PHẦN V : Ch­¬ng tr×nh lËp tr×nh.33

PHẦN VI: PHỤ LỤC 46

PHẦN VII: KẾT LUẬN 48

TÀI LIỆU THAM KHẢO 49

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY