Tình hình hoạt động tại Công ty TNHH Phương Lan

LỜI MỞ ĐẦU 1

PHẦN I: LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY TNHH PHƯƠNG LAN 3

1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty. 3

2. Chức năng và nhiệm vụ của công ty. 4

3. Cơ cấu tổ chức của công ty. 5

4. Các kết quả hoạt động chủ yếu của công ty 9

4.1. Sản phẩm chủ yếu của công ty 9

4.2. Tình hình lao động và sử dụng lao động 10

4.3. Lợi nhuận và phân phối lợi nhuận 11

4.4. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 12

PHẦN II: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN Ở CÔNG TY TNHH PHƯƠNG LAN 14

1. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn của công ty Phương Lan 14

1.1. Nhân tố bên trong 14

1.2. Nhân tố bên ngoài 14

1.3. Khái quát tình hình tài chính năm 2005 15

2.1. Tình hình nguồn vốn của công ty 17

2.2. Hiệu quả sử dụng vốn lưu động 31

2.2.1. Hiệu suất 31

2.2.2. Tỷ suất lợi nhuận của vốn LĐ 33

2.2.3. Phân tích sự biến động của tỷ suất LN vốn LĐ qua các năm (2003 - 2005) 34

2.3. Hiệu quả sử dụng vốn cố định. 35

2.3.1. Hiệu suất 35

2.3.2. Phân tính sự biến động của hiệu suất sử dụng vốn cố định qua 2 năm (2003 – 2005) theo công thức doanh thu trên vốn cố định bình quân. 36

2.3.3. Tỷ suất lợi nhận của vốn cố định. 36

2.3.4. Phân tích sự biến động của tỷ suất lợi nhuận vốn cố định qua các năm (2003 – 2005). 38

3. Đánh giá thực trạng hiệu quả sử dụng vốn của công ty trong thời gian qua. 38

3.1. Những ưu điểm mà doanh nghiệp đã đạt được trong thời kỳ 2003 – 2005 38

3.2. Những nhược điểm của Công ty trong thời gian qua. 39

3.3 Nguyên nhân khách quan và chủ quan của những nhược điểm trên . 40

PHẦN III: CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY 42

1. Tổ chức công tác thông tin kinh tế, nghiệp vụ hoạch toán kế toán và phân tích hoạt động kinh tế. 42

2. Lựa chọn phương án kinh doanh phương án sản phẩm. 42

3. lựa chọn và sử dụng hợp lý các nguồn vốn bổ sung. 43

4. Một số giải pháp nhằm quản lý và huy động được tốt hơn. 44

5. Tổ chức và quản lý tốt quá trình sản xuất kinh doanh. 45

6. Mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh. 46

KẾT LUẬN 48

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY