Tình hình hoạt động tại Cổ phần truyền thông tin học phần Mềm Việt

LỜI MỞ ĐẦU 5

CHƯƠNG I

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THỊ TRƯỜNG VÀ HOẠT ĐỘNG MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM 7

I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THỊ TRƯỜNG 7

1. Khái niệm thị trường 7

2. Vai trò của thị trường đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp 9

3. Phân loại thị trường 12

II. HOẠT ĐỘNG MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA DOANH NGHIỆP 14

1. Vai trò của việc mở rộng thị trường đối với doanh nghiệp 14

1.1 Sự cần thiết của công tác mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp 14

1.2 Vai trò của công tác mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm đối với doanh nghiệp 15

2. Nội dung hoạt động mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm 17

2.1 Các hình thức mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp 17

2.2 Các biện pháp chủ yếu nhằm khai thác mở rộng thị trường của doanh nghiệp 20

3. Các chỉ tiêu phản ánh kết quả mở rộng thị trường của doanh nghiệp 27

3.1 Thị phần 27

3.2 Sản lượng sản phẩm tiêu thụ 27

3.3 Chỉ tiêu tổng doanh thu 28

3,4 Chỉ tiêu lợi nhuận 29

III. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA DOANH NGHIỆP 29

1. Các nhân tố thuộc về môi trường kinh doanh 29

2. Chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp 30

3. Giá cả của sản phẩm 31

4. Thị hiếu người tiêu dùng với những sảnphẩm mà doanh nghiệp đang kinh doanh 32

5. Tiềm năng của doanh nghiệp 33

6. Thị trường sản phẩm của doanh nghiệp 34

CHƯƠNG II

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG CỔ PHẦN TIN HỌC PHẦN MỀM VIỆT 36

I. Khái quát về công ty Cổ phần tin học phần mềm việt 36

1. Giới thiệu về công ty 36

2. Sản phẩm chính của công ty 37

3. Cơ cấu tổ chức của công ty .38

4. Tình hình hoạt động sản xuất của công ty trong giai đoạn ( 2003-2006) 40

5. Chức năng, nhiệm vụ, phạm vi, lĩnh vực hoạt động của công ty 42

II. KHÁI QUÁT VỀ TÌNH HÌNH TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC PHẦN MỀM VIỆT 43

III. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY: CỔ PHẦN TIN HỌC PHẦN MỀM VIỆT 45

1. Phân tích những chỉ tiêu phản ánh hoạt động mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của công ty 45

1.1 Thị phần 45

1.2. Sản lượng sản phẩm tiêu thụ 46

1.3. Chỉ tiêu tổng doanh thu 47

2. Các chính sách và biện pháp mà công ty đã áp dụng nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm trong thời qua (2003 - 2006) 48

2.1 Chính sách sản phẩm 48

2.2 Chính sách đối với các khách hàng công nghiệp và thương mại 48

2.3 Chính sách khuyến mại, quảng cáo 49

2.4 Chính sách giá bán 49

3. Đánh giá những ưu điểm và tồn tại của công ty trong việc mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm 49

3.1.Ưu điểm 49

3.2 Mặt còn tồn tại 52

3.3 Những nguyên nhân 52

CHƯƠNG III

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC PHẦN MỀM VIỆT 53

I. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY TRONG THỜI GIAN TỚI 53

II. CÁC GIẢI PHÁP NHẰM MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC PHẦN MỀM VIỆT 54

1. Các giải pháp đối với công ty 54

1.1 Lập kế hoạch điều tra và nghiên cứu thị trường 55

1.2 Xây dựng chính sách sản phẩm theo hướng đa dạng hoá để mở rộng thị trường tiêu thụ 59

1.3 Tìm kiếm thị trường mới 60

1.4 Xây dựng chính sách giá cả linh hoạt, phù hợp với sự biến động cung cầu trên thị trường 60

1.5 Hoàn thiện hệ thống phân phối 61

2. Một số kiến nghị nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của công ty 63

KẾT LUẬN 65

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY