Tìm hiểu ngôn ngữ JavaServer Pages (JSP)

PHẦN I 1

GIỚI THIỆU VỀ NGÔN NGỮ CÀI ĐẶT 1

CHƯƠNG I 1

CĂN BẢN VỀ JSP 1

I. So sánh JSP với các công nghệ khác. 2

I.1. JSP với ASP 2

I.2. JSP với PHP 2

II. Các thành phần script của JSP. 2

II.1. Các biến được định nghĩa sẵn trong JSP 4

II.2. Biểu thức trong JSP 5

II.3. JSP scriptlets 6

II.4. Khai báo trong JSP 7

III. Xử lý nhúng và chuyển hướng giữa các tranG 7

III.1. Nhúng file vào trang với chỉ thi include 7

III.2. Sử dụng thẻ 7

III.3. Chuyển tham số bằng thẻ 8

III.4. Chuyển tiếp đến trang khác với thẻ 8

III.5. Thẻ jsp:plugin 10

III.6. Thẻ jsp:fallback 11

III.7. Chuyển trang 12

III.8. Chuyển hướng sang trang mới với sendRedirect() 14

IV. SERVLET 14

IV.1. Khái niệm 14

IV.2. Các phương thức xử lý cơ bản của Servlet 15

IV.3. Chu trình sống của Servlet và JSP 18

IV.4. Ưu và khuyết điểm của Servlet so với JSP 20

CHƯƠNG II 22

TAG LIBRARIES 22

I. Tag library là gì ? 22

II. Cách dùng các tags trong JSP 23

II.1. Khai báo các tag library 23

II.2. Các loại tag 23

iii. Định nghĩa các tag 25

II.3. Tag handler 26

II.4. Tag library descriptor 27

II.5. Các ví dụ 28

III. Tag handler được triệu gọi như thế nào? 40

CHƯƠNG III 43

JAVABEAN 43

I. Khái niệm về JavaBean 43

II. Các thẻ chuẩn của JavaBean trong trang JSP 45

II.1. 45

request 47

session 47

II.2. 47

II.3. 48

CHƯƠNG IV 49

GIỚI THIỆU JDBC 49

I. JDBC và trình điều khiển truy xuất cơ sở dữ liệu 49

II. Truy xuất cơ sở dữ liệu thông qua JDBC-ODBC 53

INSERT: 55

UPDATE: 55

DELETE 56

PHẦN II 57

PHÂN TÍCH – THIẾT KẾ – CÀI ĐẶT 57

CHƯƠNG V 57

PHÂN TÍCH – THIẾT KẾ 57

I. Phân tích 57

II. Thiết kế 63

II.3. Các ràng buộc toàn vẹn 75

III. Thiết kế giao diện 77

CHƯƠNG VI 81

CÀI ĐẶT TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG 81

I. Các phần mềm cần thiết 81

II. Triển khai ứng dụng 81

CHƯƠNG VII 83

KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 83

I. Kế quả đạt được 83

II. Kết luận 86

III. Hướng phát triển 86

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY