Tiểu luận Vai trò huy động vốn của Ngân hàng thương mại

MỤC LỤC

Trang

Lời mở đầu 1

Phần I: Những vấn đề chung về của Ngân hàng thương mại và hoạt động huy động vốn của Ngân hàng thương mại. 2

I. Những vấn đề chung về Ngân hàng thương mại 2

1. Khái niệm về Ngân hàng thương mại 2

2. Chức năng của Ngân hàng thương mại 3

2.1. Trung gian tài chính 3

2.2. Tạo phương tiện thanh toán 3

2.3. Trung gian thanh toán 4

3. Các hoạt động cơ bản của Ngân hàng thương mại. 5

3.1. Thay đổi tiền dự trữ 5

3.2. Tạo lợi nhuận từ việc cho vay 7

II. Hoạt động huy động vốn của Ngân hàng thương mại 8

1. Vốn chủ sở hữu 8

2. Nguồn tiền gửi và nghiệp vụ huy động tiền gửi 9

2.1. Tiền gửi không kỳ hạn: 9

2.2. Tiền gửi có kỳ hạn của doanh nghiệp, các tổ chức xã hội 10

2.3. Tiền gửi tiết kiệm của dân cư 10

2.4. Tiền gửi của các Ngân hàng khác 10

3. Nguồn đi vay và nghiệp vụ đi vay 11

3.1. Vay Ngân hàng nhà nước 11

3.2. Vay các tổ chức tín dụng khác 11

3.3. Vay trên thị trường vốn 12

4. Các nguồn khác 12

4.1. Nguồn uỷ thác 12

4.2. Nguồn trong thanh toán 12

4.3. Nguồn khác 12

Phần II: Vai trò huy động vốn của Ngân hàng thương mại 13

I. Vai trò đối với doanh nghiệp 13

II. Vai trò huy động vốn của các Ngân hàng thương mại đối với nền kinh tế 14

III. Vai trò huy động vốn đối với chính bản thân các Ngân hàng thương mại 16

IV. Vai trò huy động vốn của Ngân hàng thương mại đối với cá nhân hộ gia đình. 16

Phần III: Hoạt động huy động vốn của Ngân hàng thương mại Việt Nam 18

I. đánh giá hoạt động huy động vốn của Ngân hàng thương mại Việt Nam 18

1. Những thành tựu đã đạt được 18

1.1. Huy động vốn ngày càng tăng, mạng lưới Ngân hàng ngày càng được mở rộng 18

1.2. Kết quả trên xuất phát từ một số nguyên nhân 21

2. Hạn chế 22

II. Giải pháp phát huy tốt vai trò huy động vốn của Ngân hàng thương mại việt nam 23

Kết luận 26

Tài liệu tham khảo 27

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY