Tiểu luận Thực trạng tín dụng thương mại ở Việt Nam

Mục lụcPHẦN MỞ ĐẦU 5CHƯƠNG 1 6CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ CÔNG CỤ CỦA THƯƠNG MẠI TÍN DỤNG 6I. KHÁI NIỆM: 6II. ĐẶC ĐIỂM CỦA TÍN DỤNG THƯƠNG MẠI 6III. CÔNG CỤ LƯU THÔNG CỦA TÍN DỤNG THƯƠNG MẠI 71. Đặc điểm của thương phiếu: 82. Một số điểm khác nhau giữa hối phiếu và lệnh phiếu: 103. Tính chất của thương phiếu: 114. Pháp luật về thương phiếu: 115. Ích lợi của thương phiếu: 126. Nhược điểm của thương phiếu 13IV. VAI TRÒ CỦA TÍN DỤNG THƯƠNG MẠI TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG 151. Tăng nguồn vốn kinh doanh 152. Tiết kiệm chi phí lưu thông tiền tệ 163. Đẩy nhanh tốc độ chu chuyển hàng hóa, rút ngắn chu kỳ kinh doanh 164. Khuyến khích sản xuất kinh doanh 17V. ƯU VÀ NHƯỢC ĐIỂM CỦA TÍN DỤNG THƯƠNG MẠI 17VI. HẠN CHẾ CỦA TÍN DỤNG THƯƠNG MẠI 20CHƯƠNG 2 21THỰC TRẠNG TÍN DỤNG THƯƠNG MẠI TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ CỦA VIỆT NAM HIỆN NAY 21I. THỰC TRẠNG: 211. Khó khăn 212. Thuận lợi 223. Các giải pháp khắc phục khó khăn 224. Hướng phát triển tín dụng thương mại ở Việt Nam 23II. TÍN DỤNG THƯƠNG MẠI TRONG NƯỚC 241. Tình hình 242. Những vấn đề của TDTM trong nước 253. Cách khắc phục 28III. TÍN DỤNG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ 301. Tình hình 302. TDTM quốc tế với những vấn đề cần tháo gỡ 323. Cách khắc phục 34CHƯƠNG 3 36TÍN DỤNG THƯƠNG MẠI TRONG CÁC LUẬT ĐỊNH Ở VIỆT NAM 36I. Sự cần thiết ban hành luật các công cụ chuyển nhượng 36II. Nội dung cơ bản của luật các công cụ chuyển nhượng 391. Bố cục 392. Những nội dung cơ bản về hối phiếu 40

Mục lục

PHẦN MỞ ĐẦU 5

CHƯƠNG 1 6

CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ CÔNG CỤ CỦA THƯƠNG MẠI TÍN DỤNG 6

I. KHÁI NIỆM: 6

II. ĐẶC ĐIỂM CỦA TÍN DỤNG THƯƠNG MẠI 6

III. CÔNG CỤ LƯU THÔNG CỦA TÍN DỤNG THƯƠNG MẠI 7

1. Đặc điểm của thương phiếu: 8

2. Một số điểm khác nhau giữa hối phiếu và lệnh phiếu: 10

3. Tính chất của thương phiếu: 11

4. Pháp luật về thương phiếu: 11

5. Ích lợi của thương phiếu: 12

6. Nhược điểm của thương phiếu 13

IV. VAI TRÒ CỦA TÍN DỤNG THƯƠNG MẠI TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG 15

1. Tăng nguồn vốn kinh doanh 15

2. Tiết kiệm chi phí lưu thông tiền tệ 16

3. Đẩy nhanh tốc độ chu chuyển hàng hóa, rút ngắn chu kỳ kinh doanh 16

4. Khuyến khích sản xuất kinh doanh 17

V. ƯU VÀ NHƯỢC ĐIỂM CỦA TÍN DỤNG THƯƠNG MẠI 17

VI. HẠN CHẾ CỦA TÍN DỤNG THƯƠNG MẠI 20

CHƯƠNG 2 21

THỰC TRẠNG TÍN DỤNG THƯƠNG MẠI TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ CỦA VIỆT NAM HIỆN NAY 21

I. THỰC TRẠNG: 21

1. Khó khăn 21

2. Thuận lợi 22

3. Các giải pháp khắc phục khó khăn 22

4. Hướng phát triển tín dụng thương mại ở Việt Nam 23

II. TÍN DỤNG THƯƠNG MẠI TRONG NƯỚC 24

1. Tình hình 24

2. Những vấn đề của TDTM trong nước 25

3. Cách khắc phục 28

III. TÍN DỤNG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ 30

1. Tình hình 30

2. TDTM quốc tế với những vấn đề cần tháo gỡ 32

3. Cách khắc phục 34

CHƯƠNG 3 36

TÍN DỤNG THƯƠNG MẠI TRONG CÁC LUẬT ĐỊNH Ở VIỆT NAM 36

I. Sự cần thiết ban hành luật các công cụ chuyển nhượng 36

II. Nội dung cơ bản của luật các công cụ chuyển nhượng 39

1. Bố cục 39

2. Những nội dung cơ bản về hối phiếu 40

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY