Tiểu luận Tác động làm ô nhiễm bầu không khí tập thể của điều phối hoạt động của doanh nghiệp yếu kém

MỤC LỤC

Trang

Giới thiệu chung 2

Phần I: Điều phối trong quản lý kinh doanh 3

1.1. Hoạt động kinh doanh là gì? 3

1.2. Quản lý kinh doanh 3

1.3. Điều phối trong quản lý và kinh doanh 6

1.4. Nội dung và phương pháp thực hiện từng công việc điều phối hoạt động của doanh nghiệp 7

1.4.1. Lập kế hoạch điều độ 7

1.4.2. Giáo nhiệm vụ cụ thể cho các bộ phận, cá nhân 8

1.4.3. Đảm bảo điều kiện, vật chất kỹ thuật cần thiết cho các bộ phận, cá nhân thực hiện, hoàn thành công việc 10

4.1.4. Hướng dẫn đôn đốc các bộ phận, cá nhân thực hiện, hoàn thành các công việc theo tiêu chuẩn chất lượng và tiến độ 12

Phần 2: Bầu không khí tập thể và tác động làm ô nhiễm bầu không khí tập thể của điều phối yếu kém 16

2.1. Bầu không khí tập thể 16

2.1.1. Tập thể doanh nghiệp: 16

2.1.2. Các đặc điểm tâm lý xã hội của tập thể lao động. 17

2.1.3. Bầu không khí trong tập thể doanh nghiệp. 19

2.2. Tác động làm ô nhiễm bầu không khí tập thể 20

2.2.1. Mâu thuẫn trong tập thể 20

2.2.2. Những tác động từ trình độ điều phối thấp đến bầu không khí tập thể 22

2.3. Phương pháp cải thiện bầu không khí tập thể 27

Kết luận và kiến nghị 32

I. Kết luận 32

II. Một số kiến nghị 32

Tài liệu tham khảo 34

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY