Tiểu luận Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài đối với phát triển kinh tế Việt Nam

MỤC LỤC Lời nói đầu 1Chương I: Những vấn đề lý luận về FDI và tác động của FDI đối với phát triển kinh tế. 3I. Những vấn đề chung về FDI 31.1. Khái niệm về đầu tư trực tiếp nước ngoài 31.2. Bản chất và đặc điểm của đầu tư nước ngoài 3II. Tác động của FDI đối với phát triển kinh tế. 42.1. Tác động tích cực 42.1.1. FDI thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 42.1.2. FDI bổ sung nguồn vốn cho phát triển kinh tế 42.1.3. FDI góp phần vào quá trình phát triển công nghệ 52.1.4. Nâng cao chất lượng lao động 62.1.5. FDI góp phần giải quyết việc làm cho người lao động, tăng thu nhập cho người lao động 62.1.6. FDI góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế của nước tiếp nhận đầu tư 72.1.7. Một số tác động tích cực khác 72.2. Những thách thức; hạn chế của FDI 82.2.1. Vấn đề về bổ sung nguồn vốn cho phát triển kinh tế 82.2.2. Về môi trường, chuyển giao công nghệ về hiệu quả sản xuất 82.2.3. Những thách thức, hạn chế của FDI 82.2.4. Tác động khác 9a) Về cạnh tranh 9b) Về lao động 9Chương II: Đánh giá tác động của hoạt động đầu tư nước ngoài với phát triển kinh tế Việt Nam 10I. Tác động tích cực đối với phát triển kinh tế 101.1. FDI thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 101.2. FDI bổ sung nguồn vốn cho phát triển kinh tế 101.3. Góp phần chuyển giao công nghệ 101.4. Giải quyết việc làm và nâng cao chất lượng lao động 111.4.1. Giải quyết việc làm cho nền kinh tế 111.4.2. Nâng cao chất lượng lao động 121.5. FDI góp phần chuyển dịch cơ cấu theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá 131.6. Một số tác động khác 14II. Những thách thức và hạn chế của FDI 142.1. Về bổ sung nguồn vốn cho phát triển kinh tế 142.2. Về chuyển giao công nghệ 142.3. Vấn đề ô nhiễm môi trường 152.4. Về lao động 152.5. Cơ cấu vốn đầu tư không hợp lý dẫn đến bóp méo cơ cấu kinh tế 15a) Theo ngành kinh tế 16b) Theo địa bàn đầu tư 162.6. Hoạt động FDI làm gia tăng khoảng cách thu nhập 16Chương III: Một số kiến nghị 181. Thủ tục đăng ký và thành lập doanh nghiệp FDI 182. Đa dạng hóa các hình thức đầu tư 183. Hoàn thiện tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước đối với đầu tư trực tiếp nước ngoài. 194. Thu hút lao động nước ngoài có trình độ cao và đảm bảo sự tham gia các bên trong việc giải quyết các vấn đề lao động. 195. Hoàn thiện hệ thống pháp quy về bảo vệ môi trường áp dụng chung cho cả doanh nghiệp trong nước và nước ngoài. 196. Nâng cao tác động của FDI đối với tăng trưởng kinh tế 197. Sử dụng hiệu quả nguồn vốn FDI vào việc giải quyết vấn đề thất nghiệp 208. Tập trung nguồn vốn FDI vào những khu vực có nhiều lợi thế (như Hà Nội, Hải Phòng, Hồ Chí Minh ) 209. Một số giải pháp khác như: 21Kết luận 22Tài liệu tham khảo 23

MỤC LỤC

Lời nói đầu 1

Chương I: Những vấn đề lý luận về FDI và tác động của FDI đối với phát triển kinh tế. 3

I. Những vấn đề chung về FDI 3

1.1. Khái niệm về đầu tư trực tiếp nước ngoài 3

1.2. Bản chất và đặc điểm của đầu tư nước ngoài 3

II. Tác động của FDI đối với phát triển kinh tế. 4

2.1. Tác động tích cực 4

2.1.1. FDI thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 4

2.1.2. FDI bổ sung nguồn vốn cho phát triển kinh tế 4

2.1.3. FDI góp phần vào quá trình phát triển công nghệ 5

2.1.4. Nâng cao chất lượng lao động 6

2.1.5. FDI góp phần giải quyết việc làm cho người lao động, tăng thu nhập cho người lao động 6

2.1.6. FDI góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế của nước tiếp nhận đầu tư 7

2.1.7. Một số tác động tích cực khác 7

2.2. Những thách thức; hạn chế của FDI 8

2.2.1. Vấn đề về bổ sung nguồn vốn cho phát triển kinh tế 8

2.2.2. Về môi trường, chuyển giao công nghệ về hiệu quả sản xuất 8

2.2.3. Những thách thức, hạn chế của FDI 8

2.2.4. Tác động khác 9

a) Về cạnh tranh 9

b) Về lao động 9

Chương II: Đánh giá tác động của hoạt động đầu tư nước ngoài với phát triển kinh tế Việt Nam 10

I. Tác động tích cực đối với phát triển kinh tế 10

1.1. FDI thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 10

1.2. FDI bổ sung nguồn vốn cho phát triển kinh tế 10

1.3. Góp phần chuyển giao công nghệ 10

1.4. Giải quyết việc làm và nâng cao chất lượng lao động 11

1.4.1. Giải quyết việc làm cho nền kinh tế 11

1.4.2. Nâng cao chất lượng lao động 12

1.5. FDI góp phần chuyển dịch cơ cấu theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá 13

1.6. Một số tác động khác 14

II. Những thách thức và hạn chế của FDI 14

2.1. Về bổ sung nguồn vốn cho phát triển kinh tế 14

2.2. Về chuyển giao công nghệ 14

2.3. Vấn đề ô nhiễm môi trường 15

2.4. Về lao động 15

2.5. Cơ cấu vốn đầu tư không hợp lý dẫn đến bóp méo cơ cấu kinh tế 15

a) Theo ngành kinh tế 16

b) Theo địa bàn đầu tư 16

2.6. Hoạt động FDI làm gia tăng khoảng cách thu nhập 16

Chương III: Một số kiến nghị 18

1. Thủ tục đăng ký và thành lập doanh nghiệp FDI 18

2. Đa dạng hóa các hình thức đầu tư 18

3. Hoàn thiện tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước đối với đầu tư trực tiếp nước ngoài. 19

4. Thu hút lao động nước ngoài có trình độ cao và đảm bảo sự tham gia các bên trong việc giải quyết các vấn đề lao động. 19

5. Hoàn thiện hệ thống pháp quy về bảo vệ môi trường áp dụng chung cho cả doanh nghiệp trong nước và nước ngoài. 19

6. Nâng cao tác động của FDI đối với tăng trưởng kinh tế 19

7. Sử dụng hiệu quả nguồn vốn FDI vào việc giải quyết vấn đề thất nghiệp 20

8. Tập trung nguồn vốn FDI vào những khu vực có nhiều lợi thế (như Hà Nội, Hải Phòng, Hồ Chí Minh ) 20

9. Một số giải pháp khác như: 21

Kết luận 22

Tài liệu tham khảo 23

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY