Tiểu luận Quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin về con ngườivà vấn đề xây dung con người trong sự nghiệp cong nghiệp hoá - hiên đại hoá ở nước ta

MỤC LỤC

Trang

A.Lời mở đầu 2

B. Nội dung 3

I. Quan điểm của chủ nghĩa Mac-Lênin về con người 3

1. Quan điểm của các nhà trước Mac về con người 3

2. Quan điểm của chủ nghĩa Mac-Lênin về con người 5

3. Vai trò của quan điểm của chủ nghĩa Mac – Lênin về con người trong đời sống xã hội 7

II. Vấn đề xây dựng con người trong sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá ở nước ta 9

1. Tính tất yếu khách quan của công nghiệp hoá - hiện đại hoá 9

2. Công nghiệp hoá hiện đại hoá và một số vấn đề đặt ra đối với việc xây dựng con người Việt nam hiện nay 10

a. Tính tất yếu khách quan của việc xây dựng con người trong sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá 10

b. Những yêu cầu của việc xây dựng con người Việt nam đáp ứng sự nghiệp công nghiệp hoá đất nước 11

3. Thực trạng xây dựng con người Việt nam thời gian qua và những vấn đề đặt ra 14

a. Những thế mạnh của nguồn nhân lực Việt nam 14

b. Hạn chế của nguồn nhân lực Việt nam 16

c. Nguyên nhân 18

III. Phương hướng và giải pháp chủ yếu xây dựng con người Việt nam 19

1. Phương hướng 19

2. Giải pháp 20

C- Kết luận 24

D. Tài liệu tham khảo 25

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY