Tiểu luận Phép biện chứng duy vật và quản trị nhân sự trong thời đại ngày nay

MỤC LỤC PHẦN 1: LÝ LUẬN VỀPHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT I.Phép biện chứng duy vật – Phương pháp luận nhận thức khoa học và thực tiễn: 1.1. Khái niệm: .2 1.2. Nội dung cơbản của phép biện chứng duy vật: 2 1.2.1. Hai nguyên lý của phép biện chứng duy vật: . 2 1.2.1.1. Nguyên lý vềmối liên hệphổbiến: 2 a.Các tính chất của mối liên hệ: .3 b. Ý nghĩa phương pháp luận: .3 1.2.1.2. Nguyên lý vềsựphát triển: . 3 a. Tính chất của sựphát triển: 4 b. Ý nghĩa phương pháp luận: . 4 1.2.2. Những cặp phạm trù cơbản của phép biện chứng duy vật: . 4 1.2.2.1. Cái riêng, cái chung và cái đơn nhất: 4 1.2.2.2. Nguyên nhân và kết quả: 5 1.2.2.3. Tất nhiên và ngẫu nhiên: 5 1.2.2.4. Nội dung và hình thức: 5 1.2.2.5. Bản chất và hiện tượng: . 6 1.2.2.6. Khảnăng và hiện thực: . 6 1.2.3. Một sốquy luật cơbản của phép biện chứng duy vật: 6 1.2.3.1.Quy luật chuyển hoá từnhững sựthay đổi vềlượng dẫn đến những sựthay đổi vềchất và ngược lại: .6 1.2.3.2. Quy luật thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập: .7 1.2.3.3. Quy luật phủ định của phủ định: 7 PHẦN 2: VẬN DỤNG PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT VÀO THỰC TIỄN QUẢN LÝ NHÂN SỰTRONG DOANH NGHIỆP 2.1. Người quản lý phải xuất phát từcon người cụthể đểtìm ra phương pháp quản lý, phương pháp giao tiếp thích hợp: .8 2.2. Quản lý con người phải bằng biện pháp cụthể, trong trạng thái động chứkhông phải tĩnh: 9 2.3. Quản lý, đánh giá nhân viên phải gắn họvới điều kiện, hoàn cảnh, không gian và thời gian cụthể:.10 2.4. Trạng thái tâm lý của người nhân viên đều xuất phát từnhững điều kiện khách quan: .10 2.5. Người lao động trong doanh nghiệp luôn gắn với nhiều mối quan hệkhác nhau: 11 2.6. Nhìn nhận người lao động trong doanh nghiệp phải thấy được chiều hướng phát triển, đi lên của họ: .11 2.7. Quản trịnhân sựsuy cho cùng là giải quyết những mâu thuẫn nội tại trong bản thân hoạt động của người lao động: 12

MỤC LỤC

PHẦN 1: LÝ LUẬN VỀPHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT

I.Phép biện chứng duy vật – Phương pháp luận nhận thức khoa học và thực tiễn:

1.1. Khái niệm: .2

1.2. Nội dung cơbản của phép biện chứng duy vật: 2

1.2.1. Hai nguyên lý của phép biện chứng duy vật: . 2

1.2.1.1. Nguyên lý vềmối liên hệphổbiến: 2

a.Các tính chất của mối liên hệ: .3

b. Ý nghĩa phương pháp luận: .3

1.2.1.2. Nguyên lý vềsựphát triển: . 3

a. Tính chất của sựphát triển: 4

b. Ý nghĩa phương pháp luận: . 4

1.2.2. Những cặp phạm trù cơbản của phép biện chứng duy vật: . 4

1.2.2.1. Cái riêng, cái chung và cái đơn nhất: 4

1.2.2.2. Nguyên nhân và kết quả: 5

1.2.2.3. Tất nhiên và ngẫu nhiên: 5

1.2.2.4. Nội dung và hình thức: 5

1.2.2.5. Bản chất và hiện tượng: . 6

1.2.2.6. Khảnăng và hiện thực: . 6

1.2.3. Một sốquy luật cơbản của phép biện chứng duy vật: 6

1.2.3.1.Quy luật chuyển hoá từnhững sựthay đổi vềlượng dẫn đến những sự

thay đổi vềchất và ngược lại: .6

1.2.3.2. Quy luật thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập: .7

1.2.3.3. Quy luật phủ định của phủ định: 7

PHẦN 2: VẬN DỤNG PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT VÀO THỰC TIỄN

QUẢN LÝ NHÂN SỰTRONG DOANH NGHIỆP

2.1. Người quản lý phải xuất phát từcon người cụthể đểtìm ra phương pháp

quản lý, phương pháp giao tiếp thích hợp: .8

2.2. Quản lý con người phải bằng biện pháp cụthể, trong trạng thái động chứ

không phải tĩnh: 9

2.3. Quản lý, đánh giá nhân viên phải gắn họvới điều kiện, hoàn cảnh, không

gian và thời gian cụthể:.10

2.4. Trạng thái tâm lý của người nhân viên đều xuất phát từnhững điều kiện

khách quan: .10

2.5. Người lao động trong doanh nghiệp luôn gắn với nhiều mối quan hệkhác

nhau: 11

2.6. Nhìn nhận người lao động trong doanh nghiệp phải thấy được chiều hướng

phát triển, đi lên của họ: .11

2.7. Quản trịnhân sựsuy cho cùng là giải quyết những mâu thuẫn nội tại trong

bản thân hoạt động của người lao động: 12

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY