Tiểu luận Pháp luật hiện hành về mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hành hóa ở VIệt Nam

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮTLỜI NÓI ĐẦUNỘI DUNG 1I. Khái quát chung về mua bán hàng hóa qua sở giao dịch 11. Định nghĩa mua bán hàng hóa qua sở giao dịch 12. Đặc điểm của mua bán hàng hóa qua sở giao dịch 12.1. Mua bán hàng hóa qua SGD là hoạt động thương mại 12.2. Về chủ thể 12.3. Hình thức mua bán hàng hóa thông qua SGD 22.4. Về phương thức giao dịch 22.5. Đối tượng của quan hệ MBHHQSGDHH 33. Ý nghĩa của hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch 3II. Pháp luật hiện hành về MBHHQSGDHH ở Việt Nam 31. Về tổ chức và hoạt động của SGDHH 41.1. Địa vị pháp lý của SGDHH 41.2. Điều kiện để thành lập SGDHH 51.3. Quyền và trách nhiệm của SGDHH 51.4. Thành viên của SGDHH 52. Hoạt động mua bán hàng hoá qua SGDHH 62.1. Hợp đồng mua bán hàng hoá qua SGDHH 62.2. Loại hàng hoá được phép đưa vào giao dịch 72.3. Phương thức giao dịch 82.4. Phương thức thực hiện hợp đồng 82.5. Chế độ ủy thác mua bán hàng hóa qua sở giao dịch 93. Quản lí nhà nước và cơ chế giải quyết tranh chấp, vi phạm, khiếu nại, tố cáo liên quan đến hoạt động mua bán hàng hoá qua SGDHH 94. Một số hành vi bị cấm trong mua bán hàng hóa qua sở giao dịch 95. Sở giao dịch hàng hóa của Việt Nam 10III. Nhận xét về các quy định của pháp luật hiện hành về mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch 111. Những ưu điểm 112. Một số bất cập 123. Các giải pháp hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam về mua bán hàng hóa qua sở giao dịch 14KẾT LUẬN 15TÀI LIỆU THAM KHẢO 16

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

LỜI NÓI ĐẦU

NỘI DUNG 1

I. Khái quát chung về mua bán hàng hóa qua sở giao dịch 1

1. Định nghĩa mua bán hàng hóa qua sở giao dịch 1

2. Đặc điểm của mua bán hàng hóa qua sở giao dịch 1

2.1. Mua bán hàng hóa qua SGD là hoạt động thương mại 1

2.2. Về chủ thể 1

2.3. Hình thức mua bán hàng hóa thông qua SGD 2

2.4. Về phương thức giao dịch 2

2.5. Đối tượng của quan hệ MBHHQSGDHH 3

3. Ý nghĩa của hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch 3

II. Pháp luật hiện hành về MBHHQSGDHH ở Việt Nam 3

1. Về tổ chức và hoạt động của SGDHH 4

1.1. Địa vị pháp lý của SGDHH 4

1.2. Điều kiện để thành lập SGDHH 5

1.3. Quyền và trách nhiệm của SGDHH 5

1.4. Thành viên của SGDHH 5

2. Hoạt động mua bán hàng hoá qua SGDHH 6

2.1. Hợp đồng mua bán hàng hoá qua SGDHH 6

2.2. Loại hàng hoá được phép đưa vào giao dịch 7

2.3. Phương thức giao dịch 8

2.4. Phương thức thực hiện hợp đồng 8

2.5. Chế độ ủy thác mua bán hàng hóa qua sở giao dịch 9

3. Quản lí nhà nước và cơ chế giải quyết tranh chấp, vi phạm, khiếu nại, tố cáo liên quan đến hoạt động mua bán hàng hoá qua SGDHH 9

4. Một số hành vi bị cấm trong mua bán hàng hóa qua sở giao dịch 9

5. Sở giao dịch hàng hóa của Việt Nam 10

III. Nhận xét về các quy định của pháp luật hiện hành về mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch 11

1. Những ưu điểm 11

2. Một số bất cập 12

3. Các giải pháp hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam về mua bán hàng hóa qua sở giao dịch 14

KẾT LUẬN 15

TÀI LIỆU THAM KHẢO 16

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY