Tiểu luận Phân tích vấn đề con người trong triết học Mác - Lênin trong thời kỳ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước

MỤC LỤC Lời mở đầu: 2Nội dung: 5I.Quan điểm của chủ nghĩa Mác về con người: 51. Các quan điểm trước Mác: 52. Quan điểm của chủ nghĩa Mác- Lênin về bản chất con người 7II. Con người trong lịch sử phát triển của nhân loại 121. Con người trong xã hội Cộng sản nguyên thuỷ 122. Con người Việt Nam hiện đại (Thời kì xã hội chủ nghĩa Việt Nam) 13III. Vận dung quan điểm chủ nghĩa Mác- Lênin về con người vào vấn đề xây dựng con người trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở nước ta 171. Hoàn cảnh khách quan: 182. Via trò của chủ nghĩa Mác- Lênin trong xã hội ta hiện nay: 20IV. Nguồn lực côn người trong công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước: 221. Nguồn lực con người: 222. Tầm quan trọng của nguồn lực con người trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước 233. Lý luận của Mác về con người, yếu tố quan trọng nhất về lực lượng sản xuất 30V. Tính tất yếu của công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong thời đại ngày nay 311. Công nghiệp hoá, hiện đại hoá là gì? 312. Vị trí, mục tiêu, định hướng, vai trò và cơ sở thực hiện quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá của nước ta 32VI. Xu thế và thực trạng nguồn nhân lực con người trong công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở nước ta hiện nay và những thành quả đạt được 37VII. Vấn đề con người phương hướng và giải pháp 41Kết luận 45Danh mục tài liệu tham khảo 48

MỤC LỤC

Lời mở đầu: 2

Nội dung: 5

I.Quan điểm của chủ nghĩa Mác về con người: 5

1. Các quan điểm trước Mác: 5

2. Quan điểm của chủ nghĩa Mác- Lênin về bản chất con người 7

II. Con người trong lịch sử phát triển của nhân loại 12

1. Con người trong xã hội Cộng sản nguyên thuỷ 12

2. Con người Việt Nam hiện đại (Thời kì xã hội chủ nghĩa Việt Nam) 13

III. Vận dung quan điểm chủ nghĩa Mác- Lênin về con người vào vấn đề xây dựng con người trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở nước ta 17

1. Hoàn cảnh khách quan: 18

2. Via trò của chủ nghĩa Mác- Lênin trong xã hội ta hiện nay: 20

IV. Nguồn lực côn người trong công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước: 22

1. Nguồn lực con người: 22

2. Tầm quan trọng của nguồn lực con người trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước 23

3. Lý luận của Mác về con người, yếu tố quan trọng nhất về lực lượng sản xuất 30

V. Tính tất yếu của công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong thời đại ngày nay 31

1. Công nghiệp hoá, hiện đại hoá là gì? 31

2. Vị trí, mục tiêu, định hướng, vai trò và cơ sở thực hiện quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá của nước ta 32

VI. Xu thế và thực trạng nguồn nhân lực con người trong công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở nước ta hiện nay và những thành quả đạt được 37

VII. Vấn đề con người phương hướng và giải pháp 41

Kết luận 45

Danh mục tài liệu tham khảo 48

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY