Tiểu luận Phân tích tình hình tài chính tại công ty Cổ phần Hồng Đức

LỜI MỞ ĐẦU 1CHƯƠNG I 3NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGIỆP 31.1 Khái niệm, vai trò và ý nghĩa của phân tích tài chính doanh nghiệp 31.1.1 Khái niệm 31.1.2 Vai trò của phân tích tài chính doanh nghiệp 31.1.3 Ý nghĩa của phân tích tài chính doanh nghiệp 41.2 Nguyên tắc tổ chức tài chính doanh nghiệp 51.3 Mục tiêu và đối tượng của phân tích tài chính doanh doanh nghiệp. 51.3.1 Mục tiêu 51.3.2 Đối tượng 51.4 Phương pháp phân tích. 61.4.1 Phương pháp so sánh. 61.4.2 Phương pháp thay thế liên hoàn 61.4.3 Phương pháp số chênh lệch. 71.4.4 Phương pháp cân đối. 71.4.5 Phương pháp dự đoán. 71.5 Nội dung phân tích. 81.5.1 Đánh giá khái quát tình hình tài chính. 81.5.2 Phân tích nguồn vốn kinh doanh và tình hình sử dụng nguồn vốn kinh doanh. 81.5.3 Phân tích tình hình công nợ và khả năng thanh toán. 91.5.4 Phân tích hiệu quả kinh doanh. 101.5.5 Phân tích tình hình biến động của vốn và cơ cấu vốn. 101.6 Các cơ sở dữ liệu phục vụ phân tích tài chính. 11CHƯƠNG II 12PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI 12CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG PHÚC. 122.1.Tổng quan về công ty 122.1.1 Tên giao dịch, trụ sở 122.1.2 Đặc điểm về tổ chức quản lý. 132.1.3. Các sản phẩm kinh doanh và thị trường của công ty. 142.1.4. Báo cáo hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. 142.2. Phân tích thực trạng tình hình tài chính của doanh nghiệp. 172.2.1. Đánh giá khái quát tình hình tài chính. 172.2.1.1 Phân tích tình hình phân bổ vốn. 172.2.1.2 Phân tích cơ cấu nguồn vốn. 192.2.2. Phân tích nguồn vốn kinh doanh và tình hình sử dụng nguồn vốn kinh doanh. 232.2.2.1. Phân tích nguồn vốn kinh doanh. 232.2.2.2 Phân tích tình hình sử dụng nguồn vốn kinh doanh. 242.2.2.3 Phân tích tình hình sử dụng vốn cố định và vốn lưu động. 252.2.3 Phân tích tình hình công nợ và khả năng thanh toán. 282.2.3.1 Phân tích tình hình công nợ của công ty 29Chỉ tiêu 302.2.4 Phân tích hiệu quả kinh doanh. 312.2.4.1 Phân tích hệ thống các chỉ tiêu tổng quát. 312.2.4.2 Phân tích hiệu quả sử dung vốn. 322.3 Đánh giá chung về tình hình tài chính của công ty. 322.3.1 Thuận lợi 322.3.2 Những khó khăn tồn tại 32CHƯƠNG III 33NHỮNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH 333.1 Một số định hướng phát triển của công ty cổ phần Hồng Phúc 333.2 Giải pháp cải thiện tình hình tài chính 353.2.1 Hoàn thiện về tổ chức công tác phân tích 353.2.2 Đào tạo nhân sự cho công tác phân tích tài chính 38KẾT LUẬN 40

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I 3

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGIỆP 3

1.1 Khái niệm, vai trò và ý nghĩa của phân tích tài chính doanh nghiệp 3

1.1.1 Khái niệm 3

1.1.2 Vai trò của phân tích tài chính doanh nghiệp 3

1.1.3 Ý nghĩa của phân tích tài chính doanh nghiệp 4

1.2 Nguyên tắc tổ chức tài chính doanh nghiệp 5

1.3 Mục tiêu và đối tượng của phân tích tài chính doanh doanh nghiệp. 5

1.3.1 Mục tiêu 5

1.3.2 Đối tượng 5

1.4 Phương pháp phân tích. 6

1.4.1 Phương pháp so sánh. 6

1.4.2 Phương pháp thay thế liên hoàn 6

1.4.3 Phương pháp số chênh lệch. 7

1.4.4 Phương pháp cân đối. 7

1.4.5 Phương pháp dự đoán. 7

1.5 Nội dung phân tích. 8

1.5.1 Đánh giá khái quát tình hình tài chính. 8

1.5.2 Phân tích nguồn vốn kinh doanh và tình hình sử dụng nguồn vốn kinh doanh. 8

1.5.3 Phân tích tình hình công nợ và khả năng thanh toán. 9

1.5.4 Phân tích hiệu quả kinh doanh. 10

1.5.5 Phân tích tình hình biến động của vốn và cơ cấu vốn. 10

1.6 Các cơ sở dữ liệu phục vụ phân tích tài chính. 11

CHƯƠNG II 12

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI 12

CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG PHÚC. 12

2.1.Tổng quan về công ty 12

2.1.1 Tên giao dịch, trụ sở 12

2.1.2 Đặc điểm về tổ chức quản lý. 13

2.1.3. Các sản phẩm kinh doanh và thị trường của công ty. 14

2.1.4. Báo cáo hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. 14

2.2. Phân tích thực trạng tình hình tài chính của doanh nghiệp. 17

2.2.1. Đánh giá khái quát tình hình tài chính. 17

2.2.1.1 Phân tích tình hình phân bổ vốn. 17

2.2.1.2 Phân tích cơ cấu nguồn vốn. 19

2.2.2. Phân tích nguồn vốn kinh doanh và tình hình sử dụng nguồn vốn kinh doanh. 23

2.2.2.1. Phân tích nguồn vốn kinh doanh. 23

2.2.2.2 Phân tích tình hình sử dụng nguồn vốn kinh doanh. 24

2.2.2.3 Phân tích tình hình sử dụng vốn cố định và vốn lưu động. 25

2.2.3 Phân tích tình hình công nợ và khả năng thanh toán. 28

2.2.3.1 Phân tích tình hình công nợ của công ty 29

Chỉ tiêu 30

2.2.4 Phân tích hiệu quả kinh doanh. 31

2.2.4.1 Phân tích hệ thống các chỉ tiêu tổng quát. 31

2.2.4.2 Phân tích hiệu quả sử dung vốn. 32

2.3 Đánh giá chung về tình hình tài chính của công ty. 32

2.3.1 Thuận lợi 32

2.3.2 Những khó khăn tồn tại 32

CHƯƠNG III 33

NHỮNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH 33

3.1 Một số định hướng phát triển của công ty cổ phần Hồng Phúc 33

3.2 Giải pháp cải thiện tình hình tài chính 35

3.2.1 Hoàn thiện về tổ chức công tác phân tích 35

3.2.2 Đào tạo nhân sự cho công tác phân tích tài chính 38

KẾT LUẬN 40

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY