Tiểu luận Nguồn gốc và bản chất của lợi nhuận ở trong nền kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa

MỤC LỤC

Lời mở đầu . 2

Phần I : Nguồn gốc , bản chất của lợi nhuận . 3

I . Các quan điểm trước Mác về lợi nhuận.3

1. Quan điểm của trường phái trọng thương.3

2. Quan điểm của trường phái trọng nông.3

3. Quan điểm của trường phái cổ điển Anh.3

II . Học thuyết giá trị thặng dư và lý luận lợi nhuận của Các mac.4

1. Sự tạo ra giá trị thặng dư.4

2. Lợi nhuận.5

3. Tỷ suất lợi nhuận.6

4. Sự hình thành tỷ suất lợi nhuận bình quân.6

III . Quan điểm của các nhà kinh tế tư sản hiện đại về lợi nhuận.7

1. Quan điểm của các nhà kinh tế tư sản hiện đại về lợi nhuận.7

2. Lý luận về máy móc tạo ra lợi nhuận.8

IV . Các hình thức của lợi nhuận. 8

1. Lợi nhuận công nghiệp.8

2. Lợi nhuận thương nghiệp.9

3. Lợi tức cho vay.9

4. Lợi nhuận ngân hàng.9

5. Địa tô.9

Phần II : Vai trò của lợi nhuận trong nền kinh tế thị trường.10

I . Cơ chế thị trường và ảnh hưởng của cơ chế thị trường đến việc thu lợi nhuận .

1. Khái niệm kinh tế thị trường .10

2. ảnh hưởng của kinh tế thị trường đến việc thu lợi nhuận .10

II . Vai trò của lợi nhuận trong nèn kinh tế thị trường .10

1. Lợi nhuận là động lực trong nền kinh tế thị trường.10

2. Các nhân tố ảnh hưởng và quyết định đến lợi nhuận.12

3. Các phương pháp tăng lợi nhuận.13

4. Những mặt trái của lợi nhuận trong nền kinh tế thị trường.14

5. Vai trò của nhà nước trong nền kinh tế thị trường .14

Phần III : Giá trị lý luận và giá trị thực tiễn của học thuyết lợi nhuận.16

1. ý nghĩa của học thuyết lợi nhuận – lịch sử và hiện tại.16

2. ý nghĩa của lợi nhuận đối với quá trình đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt nam.17

3. Các giải pháp về lợi nhuận nhằm thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế.17

Phần IV : Kết luận .19

Danh mục tài liệu tham khảo.20

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY