Tiểu luận Một số vấn đề huy động vốn trong nước cho sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá ở Việt Nam hiện nay

MỤC LỤCPHẦN ICơ sở phương pháp luận để huy động nguồn vốn .I. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ VỐN PHỤC VỤ CHO PHÁT TRIỂN KINH TẾ VIỆT NAM 2II.CÁC BỘ PHẬN CẤU THÀNH VỐN TRONG NƯỚC. 41.Huy động từ ngân sách Nhà nước. 42.Nguồn vốn huy động từ doanh nghiệp Nhà nước. 63.Nguồn vốn huy động từ trong dân cư. 74.Thu hút từ vốn đầu tư nước ngoài. 7III.VAI TRÒ CỦA VỐN TRONG NƯỚC VỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ Ý NGHĨA CỦA VẤN ĐỀ HUY ĐỘNG VỐN TRONG NƯỚC. 81.Vốn trong nước với vấn đề đáp ứng nhu cầu của đầu tư cho phát triển kinh tế. 82.Huy động vốn trong nước với vấn đề xã hội 10IV.KINH NGHIỆM CỦA MỘT SỐ NƯỚC VỀ HUY ĐỘNG VỐN ĐẦU TƯ TRONG NƯỚC. 111.Kinh nghiệm của Nhật Bản. 112.Kinh nghiệm của Hàn Quốc. 123.Kinh nghiệm của Anh. 134.Những bàI học vận dụng vào Việt Nam. 13PHẦN IIThực trạng của việc huy động vốn trong nước của Việt Nam trong thời gian vừa qua.I. THỰC TRẠNG CỦA VIỆC HUY ĐỘNG VỐN TRONG NƯỚC. 141.Tình hình chun 142. Sau cải cách kinh tế. 15 II. HIỆU QỦA SỬ DỤNG NGUỒN VỐN TRONG NƯỚC TRONG THỜI GIAN QUA. 15 1.Trong lĩnh vực nông nghiệp 152.Trong lĩnh vực công nghiệp . 163.Trong lĩnh vực dịch vụ. 164.Các chính sách được sử dụng để huy động nguồn vốn trong nước thời gian qua. 16III.KẾT LUẬN. 17PHẦN IIIĐịnh hướng và giảI pháp huy động vốn trong nước ở Việt Nam trong thời gian tới.I.MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRONG THỜI GIAN TỚI. 20II.NHU CẦU PHÁT TRIỂN VỐN ĐẦU TƯ TRONG NƯỚC Ở NƯỚC TA TRONG THỜI GIAN TỚI 21III.PHƯƠNG HƯỚNG HUY ĐỘNG VỐN ĐẦU TƯ TRONG NƯỚC TRONG THỜI GIAN TỚI. 23IV. NHỮNG GIẢI PHÁP CỤ THỂ ĐỂ HUY ĐỘNG NGUỒN VỐN TRONG NƯỚC TRONG THỜI GIAN TỚI. 25KẾT LUẬN .27

MỤC LỤC

PHẦN I

Cơ sở phương pháp luận để huy động nguồn vốn .

I. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ VỐN PHỤC VỤ CHO PHÁT TRIỂN KINH TẾ VIỆT NAM 2

II.CÁC BỘ PHẬN CẤU THÀNH VỐN TRONG NƯỚC. 4

1.Huy động từ ngân sách Nhà nước. 4

2.Nguồn vốn huy động từ doanh nghiệp Nhà nước. 6

3.Nguồn vốn huy động từ trong dân cư. 7

4.Thu hút từ vốn đầu tư nước ngoài. 7

III.VAI TRÒ CỦA VỐN TRONG NƯỚC VỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ Ý NGHĨA CỦA VẤN ĐỀ HUY ĐỘNG VỐN TRONG NƯỚC. 8

1.Vốn trong nước với vấn đề đáp ứng nhu cầu của đầu tư cho phát triển kinh tế. 8

2.Huy động vốn trong nước với vấn đề xã hội 10

IV.KINH NGHIỆM CỦA MỘT SỐ NƯỚC VỀ HUY ĐỘNG VỐN ĐẦU TƯ TRONG NƯỚC. 11

1.Kinh nghiệm của Nhật Bản. 11

2.Kinh nghiệm của Hàn Quốc. 12

3.Kinh nghiệm của Anh. 13

4.Những bàI học vận dụng vào Việt Nam. 13

PHẦN II

Thực trạng của việc huy động vốn trong nước của Việt Nam trong thời gian vừa qua.

I. THỰC TRẠNG CỦA VIỆC HUY ĐỘNG VỐN TRONG NƯỚC. 14

1.Tình hình chun 14

2. Sau cải cách kinh tế. 15

II. HIỆU QỦA SỬ DỤNG NGUỒN VỐN TRONG NƯỚC TRONG THỜI GIAN QUA. 15

1.Trong lĩnh vực nông nghiệp 15

2.Trong lĩnh vực công nghiệp . 16

3.Trong lĩnh vực dịch vụ. 16

4.Các chính sách được sử dụng để huy động nguồn vốn trong nước thời gian qua. 16

III.KẾT LUẬN. 17

PHẦN III

Định hướng và giảI pháp huy động vốn trong nước ở Việt Nam trong thời gian tới.

I.MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRONG THỜI GIAN TỚI. 20

II.NHU CẦU PHÁT TRIỂN VỐN ĐẦU TƯ TRONG NƯỚC Ở NƯỚC TA TRONG THỜI GIAN TỚI 21

III.PHƯƠNG HƯỚNG HUY ĐỘNG VỐN ĐẦU TƯ TRONG NƯỚC TRONG THỜI GIAN TỚI. 23

IV. NHỮNG GIẢI PHÁP CỤ THỂ ĐỂ HUY ĐỘNG NGUỒN VỐN TRONG NƯỚC TRONG THỜI GIAN TỚI. 25

KẾT LUẬN .27

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY