Tiểu luận Một số nội dung cơ bản trong học thuyết chính trị - xã hội của platon

Mục lục A. Mở đầu . 1 b. nội dung . 5 Chương 1. Khái quát chung về hoàn cảnh ra đời và hệthống triết học của Platon . 6 1.1. Những hoàn cảnh kinh tế ư xã hội của Hy Lạp thời đại Platon và những tiền đề tư tưởng của hệ thống triết học Platon . 6 1.1.1. Hoàn cảnh kinh tế xã hội của Hy Lạp thời kỳ chiếm hữu nô lệ . 6 1.1.2. Những tiền đề tư tưởng của hệ thống triết học Platon . 7 1.2. Tổng quan về học thuyết ý niệm và linh hồnư cơsở và nền tảng các quan điểm chính trị ư xã hội của Platon . 8 1.2.1. Học thuyết ý niệm . 8 1.2.2. Học thuyết về linh hồn . 10 Chương 2. Quan niệm của Platon về Nhà nước và học thuyết "Nhà nước lý tưởng" của Platon . 14 2.1. Quan niệm của Platon về nhà nước . 14 2.1.1. Nguồn gốc của nhà nước và các thể chế chính trị . 14 2.1.2. Quyền lực nhà nước và các phẩm chất cuả nhà nước . 15 2.2. Học thuyết nhà nước lý tưởng của Platon . 16 2.2.1. Cơ cấu giai cấp trong nhà nước lý tưởng . 16 2.2.2. Tính chất cộng đồng và vấn đề giáo dục đào tạo con người trong nhà nước lý tưởng . 17 2.2.3. Đánh giá về mô hình nhà nước lý tưởng của Platon . 19 C. Kết luận . 22 Tài liệu tham khảo chính . 23

Mục lục

A. Mở đầu . 1

b. nội dung . 5

Chương 1. Khái quát chung về hoàn cảnh ra đời và hệthống triết học của Platon . 6

1.1. Những hoàn cảnh kinh tế ư xã hội của Hy Lạp thời đại Platon và những tiền đề tư

tưởng của hệ thống triết học Platon . 6

1.1.1. Hoàn cảnh kinh tế xã hội của Hy Lạp thời kỳ chiếm hữu nô lệ . 6

1.1.2. Những tiền đề tư tưởng của hệ thống triết học Platon . 7

1.2. Tổng quan về học thuyết ý niệm và linh hồnư cơsở và nền tảng các quan điểm

chính trị ư xã hội của Platon . 8

1.2.1. Học thuyết ý niệm . 8

1.2.2. Học thuyết về linh hồn . 10

Chương 2. Quan niệm của Platon về Nhà nước và học thuyết "Nhà nước lý tưởng"

của Platon . 14

2.1. Quan niệm của Platon về nhà nước . 14

2.1.1. Nguồn gốc của nhà nước và các thể chế chính trị . 14

2.1.2. Quyền lực nhà nước và các phẩm chất cuả nhà nước . 15

2.2. Học thuyết nhà nước lý tưởng của Platon . 16

2.2.1. Cơ cấu giai cấp trong nhà nước lý tưởng . 16

2.2.2. Tính chất cộng đồng và vấn đề giáo dục đào tạo con người trong nhà nước lý

tưởng . 17

2.2.3. Đánh giá về mô hình nhà nước lý tưởng của Platon . 19

C. Kết luận . 22

Tài liệu tham khảo chính . 23

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY