Tiểu luận Kiểm soát ô nhiễm môi trường tại xí nghiệp chế biến gỗ Đức Long Gia Lai – công ty cổ phần Đức Long Gia Lai

MỤC LỤC1CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU 1I.1. Đặt vấn đề: 1I.2. Mục tiêu và giới hạn đề tài: 1I.3. Nội dung đề tài: 11.4 Phương pháp nghiên cứu: 21.5 Phạm vi của đề tài: 2CHƯƠNG II: TỔNG QUAN VỀ CHI NHÁNH CHẾ BIẾN GỖ ĐỨC LONG GIA LAI 3II.1. Giới thiệu về công ty: 3II.1.1. Giới thiệu chung: 3II.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển: 3II.1.3. Lĩnh vực sản xuất kinh doanh: 4II.1.4. Cơ cấu tổ chức tại công ty: 4II.2. Quy trình sản xuất: 5II.2.1. Máy móc thiết bị sử dụng tại Công ty: 5II.2.2. Quy trình sản xuất: 5II.3. Dịch vụ và các hoạt động phụ trợ sản xuất: 8CHƯƠNG III: HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG CỦA CÔNG TY VÀ CÁC GIẢI PHÁP ĐÃ THỰC HIỆN 9III.1. Tài nguyên và hóa chất sử dụng: 9III.1.1. Nguyên liệu và tài nguyên nước: 9III.1.2. Nhiên liệu sử dụng: 9III.1.3. Hoá chất sử dụng: 9III.2. Hiện trạng môi trường tại công ty: 9III.2.1. Nước thải: 9III.2.2. Chất thải rắn sinh hoạt: 11III.2.3. Chất thải công nghiệp: 11III.2.4. Môi trường không khí: 13III.2.5. Nhiệt thừa: 14III.2.6. Khả năng gây cháy nổ: 15III.2.7. An toàn lao động: 15III.3. Khả năng ảnh hưởng lên môi trường và con người: 16III.3.1. Môi trường: 16II.3.2. Con người: 17CHƯƠNG IV: ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC VÀ NÂNG CAO 17IV.1. Vấn đề môi trường còn tồn đọng: 17IV.1.1. Môi trường không khí: 17IV.1.2. Môi trường nước: 17IV.1.3. Chất thải rắn: 18IV.1.4. Công tác an toàn lao động và phòng cháy chữa cháy: 18IV.2. Đề xuất các giải pháp khắc phục và nâng cao: 19IV.2.1. Môi trường không khi: 19IV.2.2. Môi trường nước: 20IV.2.3. Chất thải rắn: 20IV.2.4. Công tác an toàn lao động và phòng cháy chữa cháy: 21IV.2.5. Yêu cầu về pháp luật: 21CHƯƠNG V: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 22V.1. Kết luận: 22V.2. Kiến nghị: 22TÀI LIỆU THAM KHẢO 24PHỤ LỤC 25

MỤC LỤC1

CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU 1

I.1. Đặt vấn đề: 1

I.2. Mục tiêu và giới hạn đề tài: 1

I.3. Nội dung đề tài: 1

1.4 Phương pháp nghiên cứu: 2

1.5 Phạm vi của đề tài: 2

CHƯƠNG II: TỔNG QUAN VỀ CHI NHÁNH CHẾ BIẾN GỖ ĐỨC LONG GIA LAI 3

II.1. Giới thiệu về công ty: 3

II.1.1. Giới thiệu chung: 3

II.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển: 3

II.1.3. Lĩnh vực sản xuất kinh doanh: 4

II.1.4. Cơ cấu tổ chức tại công ty: 4

II.2. Quy trình sản xuất: 5

II.2.1. Máy móc thiết bị sử dụng tại Công ty: 5

II.2.2. Quy trình sản xuất: 5

II.3. Dịch vụ và các hoạt động phụ trợ sản xuất: 8

CHƯƠNG III: HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG CỦA CÔNG TY VÀ CÁC GIẢI PHÁP ĐÃ THỰC HIỆN 9

III.1. Tài nguyên và hóa chất sử dụng: 9

III.1.1. Nguyên liệu và tài nguyên nước: 9

III.1.2. Nhiên liệu sử dụng: 9

III.1.3. Hoá chất sử dụng: 9

III.2. Hiện trạng môi trường tại công ty: 9

III.2.1. Nước thải: 9

III.2.2. Chất thải rắn sinh hoạt: 11

III.2.3. Chất thải công nghiệp: 11

III.2.4. Môi trường không khí: 13

III.2.5. Nhiệt thừa: 14

III.2.6. Khả năng gây cháy nổ: 15

III.2.7. An toàn lao động: 15

III.3. Khả năng ảnh hưởng lên môi trường và con người: 16

III.3.1. Môi trường: 16

II.3.2. Con người: 17

CHƯƠNG IV: ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC VÀ NÂNG CAO 17

IV.1. Vấn đề môi trường còn tồn đọng: 17

IV.1.1. Môi trường không khí: 17

IV.1.2. Môi trường nước: 17

IV.1.3. Chất thải rắn: 18

IV.1.4. Công tác an toàn lao động và phòng cháy chữa cháy: 18

IV.2. Đề xuất các giải pháp khắc phục và nâng cao: 19

IV.2.1. Môi trường không khi: 19

IV.2.2. Môi trường nước: 20

IV.2.3. Chất thải rắn: 20

IV.2.4. Công tác an toàn lao động và phòng cháy chữa cháy: 21

IV.2.5. Yêu cầu về pháp luật: 21

CHƯƠNG V: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 22

V.1. Kết luận: 22

V.2. Kiến nghị: 22

TÀI LIỆU THAM KHẢO 24

PHỤ LỤC 25

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY