Thuyết trình khóa luận Nghiên cứu các yếu tố tác động đến công tác giải phóng mặt bằng của dự án nâng cấp cải tạo quốc lộ 3 trên địa bàn xã Tân Quang, thị xã Sông Công, tỉnh Thái Nguyên

1.1 Đặt vấn đề Việt Nam được coi là một trong những nước có nền kinh tế thị trường phát triển năng động, Với mục tiêu: “Đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, đẩy mạnh phát triển CNH - HĐH và kinh tế tri thức, tạo nền tảng để đưa nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020” thì việc xây dựng các khu công nghiệp, phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông, thủy lợi Các dự án này được thực hiện sẽ thay đổi diện mạo và đem lại hiệu quả kinh tế - xã hội cho đất nước. Tuy nhiên công tác thu hồi đất và bồi thường GPMB vẫn còn một số “điểm nóng”, phức tạp, việc thực thi và áp dụng chính sách quy định của Nhà nước chưa được đầy đủ hoặc chưa đáp ứng được quyền lợi và nguyện vọng của nhân dân Xuất phát từ những thực tế nêu trên, em tiến hành nghiên cứu đề tài: “Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới công tác giải phòng mặt bằng dự án nâng cấp cải tạo quốc lộ 3 trên địa bàn xã Tân Quang, thị xã Sông Công”.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC