Thực trạng tổ chức kế toán của Công ty cổ phần xây dặng và phát triển đô thị Hoà Phát

Lời nói đầu

Phần I: Tổng quan về Công ty cổ phần xây dựng và phát triển đô thị Hoà Phát

1 : Giới thiệu khái quát về Công ty cổ phần xây dựng và phát triển đô thị Hoà Phát

1 . Quá trình hình thành và phát triển của Công ty cổ phần xây dựng và phát triển đô thị Hoà Phát

2. Ngành nghề kinh doanh của Công ty

II . Đặc điểm về tổ chức quản lý và tổ chức sản xuất kinh doanh của Công ty

1 . Tổ chức bộ máy quản lý

2 . Ngành nghề kinh doanh và hoạt động chính

3 . Quy trình sản xuất

III . Tình hình chung về công tác kế toán ở Công ty cổ phần xây dựng và phát triển đô thị Hoà Phát

1.Hình thức kế toán của Công ty cổ phần xây dựng và phát triển đô thị Hoà Phát

2 .Sơ đồ bộ máy Kế toán của Công ty.

3 . Chế độ kế toán áp dụng tại Công ty

Phần II :Thực trạng tổ chức ké toán của Công ty cổ phần xây dựng và phát triển đô thị Hoà Phát (trong tháng 0 năm 2008 )

I . Kế toán NVL – CCDC

1 . Đặc điểm Nguyên vật liệu – Công cụ dụng cụ

a . Bảng nguyên vật liệu

b . Bảng công cụ dụng cụ

2 . Phương pháp tính gía NVL – CCDC

a . Giá thực tế nhập kho

b. Gía thực tế nhập kho

3 . Tập hợp chứng từ về biến động NVL – CCDC

a . Nguyên vật liệu

b . Công cụ dụng cụ

4 .Sổ kế toán chi tiết , thẻ kho bảng tổng hợp nhập – xuất – tồn NVL – CCDC

a . Nguyên vật liệu

b . Công cụ dụng cụ

II . Kế toán tài sản cố định

1 . Tiêu thức phân loại

2 . Chứng từ phát sinh

a . Sơ đồ luân chuyển chứng từ

b . Thẻ tài sản cố định

c . Phương pháp tính khấu hao TSCĐ

3 . Sổ kế toán tổng hợp

III . Kế toán tổng hợp tiền lương và các khoản trích theo lương

1 . Cách tính lương phải trả công nhân viên

a . Trả lương theo thời gian

b . Hình thức trả lương theo sản phẩm

2 . Chứng từ liên quan

a . Lương theo thời gian

b . Lương theo sản phẩm

3 . Sổ tổng hợp

IV . Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

1 . Đối tượng tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm

a . Đối tượng tập hợp chi phhí của công ty cổ phần xây dựng và phát triển đô thị Hoà Phát

b . Đối tượng tính giá thành sản phẩm

2 . Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ va kết chuyển chi phí sản xuất

a . Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ

b . Phương pháp kết chuyển chi phí sản xuất

3 . Phương pháp tính giá thành , thẻ tính giá thành , sổ chi phí SXKD

a . Phương pháp tính giá thành

b . Chứng từ ghi sổ

V . Kế toán thành phẩm , tiêu thụ thành phẩm , xấc định kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận

1 . Hình thức bán hàng

2 . Chứng từ liên quan

3 . Sổ kế toán chi tiết

a . Xác định kết quả kinh doanh trong kỳ : TK 911

b . Phân phối lợi nhuận

4 . Sổ tổng hợp

VI . Các phần hành kế toán khác

1 . Kế toán vốn bàng tiền

a . Phần chứng từ

b . Sổ chi tiết

c . Sổ tổng hợp

Chứng từ ghi sổ

2 . Kế toán các nghiệp vụ thanh toán

a . Phần chứng từ

b . Sổ chi tiết

c . Sổ tổng hợp

3 . Kế toán nguồn vốn chủ sở hữu

a . Chứng từ phát sinh

b . Sổ chi tiết các tài khoản

VII . Báo cáo tài chính

Phần III . Một số ý kiến nhận xét và đề xuất về công tác kế toán tại công ty cppr phần xây dựng và phát triển đô thị Hoà Phát

I . Một số ý kiến nhận xét về công tác kế toán tại công ty cổ phần xây dựng và phát triển đô thị Hoà Phát

II . Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác hạch toán kế toán tại công ty cổ phần xây dựng và phát triển đô thị Hoà Phát

Kết luận

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY