Thực trạng tổ chức hạch toán kế toán trong các doanh nghiệp dệt may Việt Nam

PHÇN i: THùC TR¹NG H¹CH TO¸N KÕ TO¸N TRONG C¸C doanh nghiÖp dÖt may viÖt nam 1

1.1 Tổng quan về tình hình phát triển doanh nghiệp dệt may ở Việt Nam 1

1.1.1 Vai trò của doanh nghiệp dệt may trong cơ cấu nền kinh tế 1

1.1.2 Thực trạng phát triển doanh nghiệp dệt may ở Việt Nam 5

1.1.3 Doanh nghiệp dệt may trong điều kiện hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế 9

1.2 Thực trạng tổ chức hạch toán kế toán trong các doanh nghiệp dệt may Việt Nam 12

1.2.1 Tổ chức hạch toán kế toán trong các doanh nghiệp dệt may thuộc sở hữu nhà nước 14

1.2.2 Tổ chức hạch toán kế toán trong các doanh nghiệp dệt may ngoài quốc doanh 20

1.3 Nhận xét về thực trạng tổ chức hạch toán kế toán trong các doanh nghiệp dệt may Việt Nam 26

PhÇn 2: ph­¬ng h­íng vµ gi¶i ph¸p hoµn thiÖn tæ chøc h¹ch to¸n kÕ to¸n trong c¸c doanh nghiÖp dÖt may viÖt nam 36

2.1 Phương hướng hoàn thiện tổ chức hạch toán kế toán trong các doanh nghiệp dệt may Việt Nam 36

2.1.1 Hoàn thiện tổ chức hạch toán kế toán trong các doanh nghiệp dệt may Việt Nam phải phù hợp với cơ chế quản lý hiện nay - cơ chế thị trường định hướng XHCN 36

2.1.2 Tổ chức hạch toán kế toán trong các doanh nghiệp dệt may phải phù hợp với yêu cầu hội nhập kinh tế, hội nhập kế toán quốc tế 38

2.1.3 Hoàn thiện tổ chức hạch toán kế toán phải phù hợp với đặc điểm tổ chức, hoạt động, yêu cầu và trình độ quản lý của doanh nghiệp 38

2.2 Giải pháp hoàn thiện tổ chức hạch toán kế toán trong các doanh nghiệp dệt may Việt Nam 39

2.2.1 Hoàn thiện tổ chức bộ máy kế toán 39

2.2.2 Hoàn thiện hệ thống chứng từ kế toán 44

2.2.3 Hoàn thiện hệ thống tài khoản kế toán 45

2.2.4 Hoàn thiện hệ thống sổ kế toán 47

2.2.5 Hoàn thiện hệ thống báo cáo tài chính 47

2.2.6 Ứng dụng công nghệ thông tin trong các doanh nghiệp dệt may 48

2.3 Điều kiện cơ bản để thực hiện các giải pháp hoàn thiện tổ chức hạch toán kế toán trong các doanh nghiệp dệt may Việt Nam 49

2.3.1 Về phía Nhà nước và các cơ quan chức năng 50

2.3.2 Về phía doanh nghiệp 51

PHỤ LỤC.52

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY