Thực trạng đầu tư phát triển nguồn nhân lực ở Việt Nam

PHẦN I : LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 1

I. Nguồn nhân lực . 1

1.1 Khái niệm. 1

1.2 Các yếu tố cơ bản của nguồn nhân lực: 2

1.3 Phân loại nguồn nhân lực: 4

1.4 Vai trò nguồn nhân lực: 7

2. Đầu tư phát triển nguồn nhân lực. 11

2.1 Khái niệm. 11

2.2 Nội dung đầu tư phát triển nguồn nhân lực 11

2.2.1 Đầu tư phát triển nguồn nhân lực tầm quốc gia: 11

2.2.1.1 Đầu tư cho hoạt động giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực phạm vi toàn quốc. 11

2.2.1.2 Đầu tư vào cơ sở hạ tầng, cải thiện môi trường làm việc cho người lao động. 12

2.2.1.3 Đầu tư vào công tác xã hội, chăm sóc sức khỏe y tế con người. 13

2.2.2 Đầu tư phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp. 15

2.2.2.1 Đầu tư cho hoạt động tuyển dụng. 15

2.2.2.2. Đầu tư cho hoạt động đào tạo trong doanh nghiệp: 16

2.2.2.3. Đẩu tư cải thiện môi trường đầu tư trong doanh nghiệp. 18

2.2.2.4. Trả công người lao động. 19

PHẦN 2:THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC Ở VIỆT NAM. 21

I.Đặc điểm và tình hình sử dụng nguồn nhân lực ở Việt Nam 21

1.1 Đặc điểm nguồn nhân lực: 21

1.1.1 Nguồn nhân lực Việt Nam dồi dào 21

1.1.2 Nguồn nhân lực của Việt Nam đa phần được đào tạo nhưng chất lượng lao động chưa cao, kỹ năng và tác phong thiếu chuyên nghiệp. 21

1.1.3 Nguồn nhân lực phân bổ không đều, cơ cấu chưa hợp lý và đa phần nguồn lao động làm trái ngành nghề. 22

1.2 Tình hình sử dụng nguồn nhân lực 23

1.1.1 Sự kết hợp cung cầu về số lượng và chất lượng cho thấy khả năng cung không đáp ứng được cầu. 23

1.1.2 Sử dụng nguồn lực không hợp lý và gây ra tình trạng lãng phí trong các doanh nghiệp 23

1.1.3 Các doanh nghiệp chưa tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động. 23

II Tình hình đầu tư phát triển nguồn nhân lực. 23

2.1 Đầu tư phát triển nguồn nhân lực tầm Vĩ mô 23

2.1.1 Đầu tư cho hoạt động giáo dục đào tạo 23

2.1.2 Đầu tư cải thiện môi trường làm việc cho người lao động. 24

2.1.3 Đầu tư trong công tác xã hội, chăm sóc sức khỏe y tế con người 24

2.2 Đầu tư phát triển nguồn nhân lực tầm vi mô 24

2.2.1 Đầu tư trong công tác tuyển dụng 24

2.2.2 Đầu tư trong công tác giáo dục đào tạo trong doanh nghiệp 24

2.2.3 Đầu tư cải thiện môi trường trong doanh nghiệp 24

2.2.4 Trả công người lao động 24

PHẦN 3: CÁC GIẢI PHÁP ĐỂ TĂNG CƯỜNG VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC. 25

3.1. Các giải pháp tăng cường thu hút đầu tư nguồn nhân lực: 25

3.2. Các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực. 28

3.2.2. Các giải pháp ở tầm vi mô (ở tầm doanh nghiệp): 33

KẾT LUẬN 36

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY