Thiết lập cơ chế quản lý tài chính đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh ở Việt Nam

Lời mở đầu

Chương I: Những vấn đề cơ bản về cơ chế quản lý tài chính đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh.

1.1. Khái quát về doanh nghiệp ngoài quốc doanh (DN-NQD)

1.1.1. Khái niệm và phân loại DN-NQD

1.1.2. Vai trò của khu vực kinh tế ngoài quốc doanh đối với nền kinh tế

1.1.3. Đặc điểm và xu hướng phát triển của DNNQD

a) Đặc điểm

b) Xu hướng phát triển của DNNQD trong tương lai

1.2. Cơ chế quản lý tài chính đối với DNNQD

1.2.1 Khái niệm về cơ chế quản lý tài chính

1.2.2. Những nội dung chủ yếu trong cơ chế quản lý tài chính doanh nghiệp NQD

1.2.2.1. Sự thành lập và đăng kí kinh doanh

1.2.2.2. Quản lý vốn và tài sản

1.2.2.2.1. Quản lý vốn đối với DNNQD

1.2.2.2.2. Quản lý tài sản đối với doanh nghiệp NQD

1.2.2.3. Quản lý doanh thu và chi phí đối với doanh nghiệp NQD

1.2.2.3.1. Quản lý doanh thu đối với doanh nghiệp NQD

1.2.2.3.2. Quản lý chi phí đối với doanh nghiệp NQD

1.2.2.4. Quản lý việc phân phối lợi nhuận đối với doanh nghiệp NQD

1.2.2.5. Quản lý công tác kế toán kiểm toán và báo cáo tài chính doanh nghiệp NQD

1.2.3. Vai trò của cơ chế quản lý tài chính doanh nghiệp NQD

1.3 Sự cần thiết phải thiết lập cơ chế quản lý tài chính doanh nghiệp NQD

Chương II Thực trạng cơ chế quản lý tài chính đối với doanh nghiệp NQD ở Việt Nam hiện nay

2.1. Khái quát về khu vực kinh tế NQD

2.1.1. Quan điểm và đường lối chỉ đạo của đảng và nhà nước về sự phát triển của khu vực kinh tế NQD

2.1.2. Sự hình thành và phát triển của khu vực kinh tế NQD ở nước ta trong những năm qua

2.2. Thực trạng cơ chế quản lý tài chính đối với doanh nghiệp NQD ở nước ta hiện nay

2.2.1. Khái quát về cơ chế quản lý tài chính khu vực NQD ở nước ta

2.2.2. Thực trạng cơ chế quản lý tài chính doanh nghiệp NQD ở nước ta hiện nay

2.2.2.1. Quản lý về thành lập và đăng kí kinh doanh

2.2.2.2. Quản lý vốn và tài sản

2.2.2.3. Quản lý doanh thu chi phí

2.2.2.4. Quản lý phân phối thu nhập

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY