Thảo luận tư tưởng Hồ Chí Minh trong 3 đề tài

MỤC LỤCTrangĐỀ TÀI 1: Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh. Trong các cơ sở đó, cơ sở nào quyết định bản chất cách mạng và khoa học của tư tưởng Hồ Chí Minh? Tại sao? A. MỞ ĐẦU . . 3B. NỘI DUNG . . .4I. Khái quát về tư tưởng Hồ Chí Minh . .41. Khái niệm tư tưởng .42. Khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh . 4II. Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh .51.Cơ sở khách quan .51.1. Bối cảnh lịch sử hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh .5a. Tình hình Việt Nam .5b. Tình hình thế giới .71.2. Những tiền đề tư tưởng – lý luận . 8a. Giá trị truyền thống dân tộc . 8b. Tinh hoa văn hóa nhân loại .9c. Chủ nghĩa Mác- Lênin .112. Nhân tố chủ quan về phẩm chất cá nhân của Hồ Chí Minh 12III. Nhân tố quyết định bản chất cách mạng và khoa học của tư tưởng Hồ Chí Minh .13 Chủ nghĩa Mác-Lênin .13C. KẾT LUẬN . .17  ĐỀ TÀI 2: Tư tưởng Hồ Chí Minh về những chuẩn mực đạo đức Cách mạng và sự vận dụng tư tưởng đó vào xây dựng đạo đức, lối sống của sinh viên hiện nay.A. MỞ ĐẦU 18B. NỘI DUNG .19I. Những chuẩn mực đạo đức cách mạng của người Đảng viên cộng sản .19 1. Trung với nước, hiếu với dân, quyết tâm phấn đấu, suốt đời hi sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc và chủ nghĩa xã hội .192. Yêu thương, quý trọng con người .203. Cần, kiệm,liêm, chính, chí công vô tư .224. Có tinh thần quốc tế, trong sáng .24II. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về những chuẩn mực đạo đức cách mạng vào xây dựng đạo đức, lối sống của sinh viên, thanh thiếu niên hiện nay .251. Sự cần thiết của việc xây dựng đạo đức, lối sống đối với sinh viên nói riêng và thanh thiếu niên nói chung .252. Lối sống của sinh viên, thanh niên hiện nay .263. Xây dựng đạo đức,lối sống sinh viên hiện nay .28C.KẾT LUẬN .31 ĐỀ TÀI 3: Bằng lý luận và thực tiễn, phân tích và chứng minh luận điểm: “cách mạng giải phóng dân tộc cần được tiến hành chủ động, sáng tạo và có khả năng giành thắng lợi trước cách mạng vô sản ở chính quốc” là một sáng tạo lớn của Hồ Chí Minh.Trang A. MỞ ĐẦU .33B. NỘI DUNG .331. Những luận điểm cơ bản của Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc.332. Quan điểm của Mác Ăngghen và Lênin về cách mạng giải phóng dân tộc và cách mạng vô sản .353. Phân tích và cách mạng luận điểm: “Cách mạng giải phóng dân tộc cần được tiến hành chủ động, sáng tạo và có khả năng giành thắng lợi trước cách mạng vô sản ở chính quốc của Hồ Chí Minh .36C. KẾT LUẬN 40

MỤC LỤC

Trang

ĐỀ TÀI 1: Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh. Trong các cơ sở đó, cơ sở nào quyết định bản chất cách mạng và khoa học của tư tưởng Hồ Chí Minh? Tại sao?

A. MỞ ĐẦU . . 3

B. NỘI DUNG . . .4

I. Khái quát về tư tưởng Hồ Chí Minh . .4

1. Khái niệm tư tưởng .4

2. Khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh . 4

II. Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh .5

1.Cơ sở khách quan .5

1.1. Bối cảnh lịch sử hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh .5

a. Tình hình Việt Nam .5

b. Tình hình thế giới .7

1.2. Những tiền đề tư tưởng – lý luận . 8

a. Giá trị truyền thống dân tộc . 8

b. Tinh hoa văn hóa nhân loại .9

c. Chủ nghĩa Mác- Lênin .11

2. Nhân tố chủ quan về phẩm chất cá nhân của Hồ Chí Minh 12

III. Nhân tố quyết định bản chất cách mạng và khoa học của tư tưởng Hồ Chí Minh .13

Chủ nghĩa Mác-Lênin .13

C. KẾT LUẬN . .17

ĐỀ TÀI 2: Tư tưởng Hồ Chí Minh về những chuẩn mực đạo đức Cách mạng và sự vận dụng tư tưởng đó vào xây dựng đạo đức, lối sống của sinh viên hiện nay.

A. MỞ ĐẦU 18

B. NỘI DUNG .19

I. Những chuẩn mực đạo đức cách mạng của người Đảng viên cộng sản .19

1. Trung với nước, hiếu với dân, quyết tâm phấn đấu, suốt đời hi sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc và chủ nghĩa xã hội .19

2. Yêu thương, quý trọng con người .20

3. Cần, kiệm,liêm, chính, chí công vô tư .22

4. Có tinh thần quốc tế, trong sáng .24

II. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về những chuẩn mực đạo đức cách mạng vào xây dựng đạo đức, lối sống của sinh viên, thanh thiếu niên hiện nay .25

1. Sự cần thiết của việc xây dựng đạo đức, lối sống đối với sinh viên nói riêng và thanh thiếu niên nói chung .25

2. Lối sống của sinh viên, thanh niên hiện nay .26

3. Xây dựng đạo đức,lối sống sinh viên hiện nay .28

C.KẾT LUẬN .31

ĐỀ TÀI 3: Bằng lý luận và thực tiễn, phân tích và chứng minh luận điểm: “cách mạng giải phóng dân tộc cần được tiến hành chủ động, sáng tạo và có khả năng giành thắng lợi trước cách mạng vô sản ở chính quốc” là một sáng tạo lớn của Hồ Chí Minh.

Trang

A. MỞ ĐẦU .33

B. NỘI DUNG .33

1. Những luận điểm cơ bản của Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc.33

2. Quan điểm của Mác Ăngghen và Lênin về cách mạng giải phóng dân tộc và cách mạng vô sản .35

3. Phân tích và cách mạng luận điểm: “Cách mạng giải phóng dân tộc cần được tiến hành chủ động, sáng tạo và có khả năng giành thắng lợi trước cách mạng vô sản ở chính quốc của Hồ Chí Minh .36

C. KẾT LUẬN 40

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY