Tham luận Đổi mới chính sách công và phát triển vùng ở Việt Nam

Trải qua thời kỳ đổi mới, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế, tiến bộ xã hội, môi trường và phát triển bền vững, đời sống nhân dân được nâng cao. Các cân đối kinh tế vĩ mô cơ bản được bảo đảm. Để đạt được các thành tựu đó, chính sách phát triển kinh tế vùng đã đóng góp một vai trò quan trọng.  Cơ cấu kinh tế 6 vùng kinh tế - xã hội đều chuyển dịch đúng hướng, tỷ trọng khu vực nông, lâm, ngư nghiệp giảm dần, tỷ trọng công nghiệp – xây dựng và dịch vụ tăng nhanh.  Đóng góp ngày càng cao vào tổng GDP cả nước  Tỷ lệ đô thị hóa tăng dần qua các năm  Hệ thống kết cấu hạ tầng và Hệ thống đô thị ngày càng phát triển

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC