Tạo động lực cho công chức tại kiểm toán nhà nước khu vực XI

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT.

DANH MỤC BẢNG BIỂU .

DANH MỤC HÌNH VẼ .

DANH MỤC BIỂU ĐỒ.

PHẦN MỞ ĐẦU.1

CHƢƠNG 1. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐỘNG

LỰC LÀM VIỆC VÀ TẠO ĐỘNG LỰC CHO CÔNG CHỨC .6

1.1. TỔNG QUAN CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU VỀ ĐỘNG LỰC LÀM

VIỆC VÀ TẠO ĐỘNG LỰC CHO CÔNG CHỨC .6

1.2. ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC VÀ TẠO ĐỘNG LỰC.10

1.2.1. Quan niệm về động lực . 10

1.2.2. Động lực làm việc . 11

1.2.3. Bản chất của động lực làm việc .

1.2.4. Đặc điểm của động lực làm việc.

1.2.5. Tạo động lực cho ngƣời lao động .

1.3. MỘT SỐ HỌC THUYẾT VỀ TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGưỜI LAO ĐỘNG

.

1.3.1. Học thuyết về nhu cầu của Maslow .

1.3.2. Thuyết X và thuyết Y của Douglas Mc Gregor

1.3.3. Lý thuyết về hai yếu tố của Frederick Heizberg

1.3.4. Thuyết kỳ vọng của Victor Vroom .

1.3.5. Học thuyết công bằng của John Stacey Adams

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY