Tác động của đầu tư đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở Việt Nam

Mở đầu 5

CHƯƠNG I: MỘT SỐ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ ĐẦU TƯ -CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ 5

I. Đầu tư- Đầu tư phát triển 5

1. Khái niệm đầu tư-đầu tư phát triển 5

2. Phân loại đầu tư phát triển: 6

3. Đặc điểm của đầu tư phát triển: 8

4. Vai trò của Đầu tư phát triển 9

5. Cơ cấu đẩu tư 12

5.1 Khái niệm: 12

5.2 Chuyển dịch cơ cấu đầu tư: 12

II. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế 13

1. Cơ cấu kinh tế: 13

1.1 Khái niệm cơ cấu kinh tế: 13

1.2 Đặc trưng của cơ cấu kinh tế 14

1.3 Những yếu tố ảnh hưởng đến cơ cấu kinh tế 15

1.4 Phân loại cơ cấu kinh tế: 16

2. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế: 17

2.1 Khái niệm chuyển dịch cơ cấu kinh tế: 17

2.2 Sự cần thiết khách quan của chuyển dịch cơ cấu kinh tế. 18

2.3 Các nhân tố tác động tới chuyển dịch cơ cấu kinh tế: 19

2.4 Một số chỉ tiêu đánh giá mức độ chuyển dịch cơ cấu kinh tế: 19

III. Tác động của đầu tư đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế 20

1. Tác động của đầu tư đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành: 21

2. Tác động của đầu tư đến chuyển dịch cơ cấu vùng kinh tế: 21

3. Tác động của đầu tư đến chuyển dịch cơ cấu thành phần kinh tế: 21

4. Một số chỉ tiêu đánh giá tác động của đầu tư đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế 21

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG VỀ TÁC ĐỘNG ĐẦU TƯ ĐẾN CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ 23

I. Một số nét tổng quan về kinh tế Việt Nam 23

2. Thực trạng tác động của đầu tư đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế: Error! Bookmark not defined.

2.1 Thực trạng tác động của đầu tư đến chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế. 24

2.2 Thực trạng tác động của đầu tư đến chuyển dịch cơ cấu thành phần kinh tế: 33

2.3 Thực trạng tác động của đầu tư đến chuyển dịch cơ cấu vùng kinh tế 41

4. Nguyên nhân 46

CHƯƠNG III: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP ĐỀ XUẤT NHẰM TĂNG CƯỜNG ĐẦU TƯ THÚC ĐẨY CHUYỂN DỊCH 51

CƠ CẤU KINH TẾ 51

I.Mục tiêu đặt ra 53

1.Mục tiêu tổng quát 53

2.Mục tiêu về chuyển dịch cơ cấu: 53

II.Một số chỉ tiêu định hướng: 54

III. Định hướng phát triển kinh tế 54

1. Định hướng phát triển ngành kinh tế 54

1.1 Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong sản xuất nông nghiệp và kinh tế nông thôn 54

1.2 Phát triển nhanh hơn công nghiệp và xây dựng theo hướng nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh và hiện đại hoá 55

1.3 Tạo bước phát triển vượt bậc của khu vực dịch vụ 56

2. Định hướng phát triển vùng 57

3.Định hướng phát triển các thành phần kinh tế: 58

3.1 Thành phần kinh tế nhà nước: 59

3.2 Tiếp tục đổi mới, tạo động lực phát triển có hiệu quả các loại hình kinh tế tập thể 60

3.3 Tiếp tục phát triển mạnh các hộ kinh doanh cá thể và các loại hình doanh nghiệp của tư nhân 61

3.4 Thu hút mạnh nguồn lực của các nhà đầu tư nước ngoài 61

IV. Một số giải pháp đề xuất nhằm tăng cường Đầu tư và đẩy mạnh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế 62

1. Công tác quy hoạch, kế hoạch: 62

2. Cải thiện môi trường đầu tư 63

2.1 Cơ ché chính sách và Luật pháp 63

2.2 Quản lý nhà nước 69

2.3 Xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội theo hướng hiện đại 69

2.4 Phát triển đồng bộ các loại thị trường: 70

3. Giải pháp về nguồn nhân lực 73

4. Giải pháp về về Khoa học - Công nghệ 74

5 . Giải pháp về nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư 75

Danh mục tài liệu tham khảo 78

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY