Sổ tay pháp luật cạnh tranh - Lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường lạm dụng vị trí độc quyền

MỤC LỤCCâu 1: Thế nào là doanh nghiệp độc quyền? Câu 2: Thế nào là doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh thị trường?Câu 3: Thế nào là lạm dụng vị trí thống lĩnh/vị trí độc quyền trên thị trường? Câu 4: Tại sao việc lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường và lạm dụng vị trí độc quyền lại bị cấm?Câu 5: Doanh nghiệp thống lĩnh thị trường và doanh nghiệp độc quyền bị cấm thực hiện những hành vi nào?Câu 6: Thế nào là bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ dưới giá thành toàn bộ nhằm loại bỏ đối thủ cạnh tranh?Câu 7: Thế nào là áp đặt giá mua hàng hóa, dịch vụ bất hợp lý? Câu 8: Thế nào là áp đặt giá bán hàng hóa, dịch vụ bất hợp lý? Câu 9: Thế nào là ấn định giá bán lại tối thiểu gây thiệt hại cho khách hàng? Câu 10: Thế nào là hành vi hạn chế sản xuất, phân phối hàng hóa, dịch vụ, giới hạn thị trường, cản trở sự phát triển kỹ thuật, công nghệ gây thiệt hại cho khách hàng?Câu 11: Thế nào là áp đặt điều kiện thương mại khác nhau trong giao dịch như nhau nhằm tạo bất bình đẳng trong cạnh tranh?Câu 12: Thế nào là áp đặt điều kiện cho doanh nghiệp khác ký kết hợp đồng mua bán hàng hoá, dịch vụ, hoặc buộc doanh nghiệp khác chấp nhận các nghĩa vụ không liên quan trực tiếp đến đối tượng của hợp đồng?Câu 13:Thế nào là ngăn cản việc tham gia thị trường của những đối thủ cạnh tranh mới?Câu 14: Thế nào là áp đặt các điều kiện bất lợi cho khách hàng của doanh nghiệp có vị trí độc quyền?Câu 15: Thế nào là lợi dụng vị trí độc quyền để đơn phương thay đổi hoặc huỷ bỏ hợp đồng đã giao kết mà không có lý do chính đáng?Câu 16: Cơ quan nào chịu trách nhiệm điều tra và xử lý hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường và hành vi lạm dụng vị trí độc quyền?Câu 17: Vụ việc lạm dụng vị trí thống lĩnh, vị trí độc quyền trên thị trường được điều tra, xử lý theo trình tự, thủ tục như thế nào? Câu 18: Cách thức xử lý khi doanh nghiệp vi phạm không thi hành quyết định xử lý vụ việc?Câu 19: Doanh nghiệp thực hiện hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường hoặc lạm dụng vị trí độc quyền phải chịu những biện pháp xử phạt nào? Câu 20: Những văn bản quy phạm pháp luật nào điều chỉnh các vấn đề liên quan đến hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường và lạm dụng vị trí độc quyền ở đâu?

MỤC LỤC

Câu 1: Thế nào là doanh nghiệp độc quyền?

Câu 2: Thế nào là doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh thị trường?

Câu 3: Thế nào là lạm dụng vị trí thống lĩnh/vị trí độc quyền trên thị trường?

Câu 4: Tại sao việc lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường và lạm dụng vị trí độc quyền lại bị cấm?

Câu 5: Doanh nghiệp thống lĩnh thị trường và doanh nghiệp độc quyền bị cấm thực hiện những hành vi nào?

Câu 6: Thế nào là bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ dưới giá thành toàn bộ nhằm loại bỏ đối thủ cạnh tranh?

Câu 7: Thế nào là áp đặt giá mua hàng hóa, dịch vụ bất hợp lý?

Câu 8: Thế nào là áp đặt giá bán hàng hóa, dịch vụ bất hợp lý?

Câu 9: Thế nào là ấn định giá bán lại tối thiểu gây thiệt hại cho khách hàng?

Câu 10: Thế nào là hành vi hạn chế sản xuất, phân phối hàng hóa, dịch vụ, giới hạn thị trường, cản trở sự

phát triển kỹ thuật, công nghệ gây thiệt hại cho khách hàng?

Câu 11: Thế nào là áp đặt điều kiện thương mại khác nhau trong giao dịch như nhau nhằm tạo bất bình đẳng

trong cạnh tranh?

Câu 12: Thế nào là áp đặt điều kiện cho doanh nghiệp khác ký kết hợp đồng mua bán hàng hoá, dịch vụ, hoặc buộc doanh nghiệp khác chấp nhận các nghĩa vụ không liên quan trực tiếp đến đối tượng của hợp đồng?

Câu 13:Thế nào là ngăn cản việc tham gia thị trường của những đối thủ cạnh tranh mới?

Câu 14: Thế nào là áp đặt các điều kiện bất lợi cho khách hàng của doanh nghiệp có vị trí độc quyền?

Câu 15: Thế nào là lợi dụng vị trí độc quyền để đơn phương thay đổi hoặc huỷ bỏ hợp đồng đã giao kết mà không có lý do chính đáng?

Câu 16: Cơ quan nào chịu trách nhiệm điều tra và xử lý hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường và hành vi lạm dụng vị trí độc quyền?

Câu 17: Vụ việc lạm dụng vị trí thống lĩnh, vị trí độc quyền trên thị trường được điều tra, xử lý theo

trình tự, thủ tục như thế nào?

Câu 18: Cách thức xử lý khi doanh nghiệp vi phạm không thi hành quyết định xử lý vụ việc?

Câu 19: Doanh nghiệp thực hiện hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường hoặc lạm dụng

vị trí độc quyền phải chịu những biện pháp xử phạt nào?

Câu 20: Những văn bản quy phạm pháp luật nào điều chỉnh các vấn đề liên quan đến hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường và lạm dụng vị trí độc quyền ở đâu?

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY