Sách hướng dẫn học tập Kinh tế chính trị Mác - Lênin

Trong kinh tế nông thôn có sự hiện diện của nhiều thành phần kinh tế. Các thành phần kinh tế phải vận động theo hướng chung: Kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo và cùng với kinh tế tậpthể dần dần trở thành nền tảng trong kinh tế nông thôn; kinh tế cá thể, tiểu chủ, kinh tế tư bản tưnhân, kinh tế tư bản nhà nước.v.v. cùng phát triển trở thành nội lực xây dựng nền kinh tế thịtrường định hướng xã hội chủ nghĩa.+ Về kinh tế nhà nước trong kinh tế nông thôn:Củng cố, sắp xếp và tăng cường tính độc lập tự chủ của các đơn vị kinh tế nhà nước trongnông nghiệp, nông thôn.Quan tâm thích đáng lợi ích kinh tế của người lao động trên cơ sở họ được làm chủ thực sựquyền sở hữu, quyền sử dụng tư liệu sản xuất trong phạm vi hợp pháp của mình. Giải quyết tốtquan hệ ruộng đất theo luật định.

Trong kinh tế nông thôn có sự hiện diện của nhiều thành phần kinh tế. Các thành phần kinh

tế phải vận động theo hướng chung: Kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo và cùng với kinh tế tập

thể dần dần trở thành nền tảng trong kinh tế nông thôn; kinh tế cá thể, tiểu chủ, kinh tế tư bản tư

nhân, kinh tế tư bản nhà nước.v.v. cùng phát triển trở thành nội lực xây dựng nền kinh tế thị

trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

+ Về kinh tế nhà nước trong kinh tế nông thôn:

Củng cố, sắp xếp và tăng cường tính độc lập tự chủ của các đơn vị kinh tế nhà nước trong

nông nghiệp, nông thôn.

Quan tâm thích đáng lợi ích kinh tế của người lao động trên cơ sở họ được làm chủ thực sự

quyền sở hữu, quyền sử dụng tư liệu sản xuất trong phạm vi hợp pháp của mình. Giải quyết tốt

quan hệ ruộng đất theo luật định.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY