Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp liên doanh theo luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Lời Nói Đầu 1

CHƯƠNG I - KHÁI NIỆM DOANH NGHIỆP LIÊN DOANH THEO

LUẬT ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM. 3

1 - Sự hình thành và phát triển của doanh nghiệp liên doanh trước

khi có luật đầu tư năm 1987. 3

2 - Sau khi có luật đầu tư năm 1987. 4

3 - Khái niệm doanh nghiệp liên doanh. 6

4 - So sánh doanh nghiệp liên doanh với các hình thức đầu tư khác. 7

CHƯƠNG II - QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA DOANH NGHIỆP LIÊN

DOANH THEO LUẬT ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM NĂM 1996. 10

I - VẤN ĐỀ THÀNH LẬP, GIẢI THỂ, THANH LÝ, PHÁ SẢN DOANH

NGHIỆP LIÊN DOANH 10

1. Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp liên doanh. 10

2. Giải thể doanh nghiệp liên doanh 13

3. Thanh lý doanh nghiệp liên doanh 13

4. Phá sản doanh nghiệp liên doanh 14

II - QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA DOANH NGHIỆP LIÊN DOANH. 14

1. Góp vốn, tỷ lệ vốn góp, tiến độ góp vốn 15

2. Tổ chức kinh doanh 16

3. Lao động 16

4. Tín dụng, ngân hàng 17

5. Thuế lợi tức. 18

6. Chuyển nhượng vốn. 18

7. Chuyển lỗ 20

8. Kế toán thống kê 20

9. Bảo hiểm xã hội 21

10. Bảo vệ môi trường 21

11. Chuyển giao công nghệ 21

12. Thuế xuất, nhập khẩu Error! Bookmark not defined.

13. Tái đầu tư 22

14. Mở chi nhánh 22

15. Các loại thuế khác Error! Bookmark not defined.

16. Giải quyết tranh chấp 23

CHƯƠNG III - TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP

LIÊN DOANH. 24

1. Tình hình thực hiện luật đầu tư nước ngoài và tình hình hoạt động của các doanh nghiệp liên doanh trong 10 năm qua. 24

2. Kiến nghị 27

Kết luận 30

Tài liệu tham khảo 31

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY