Quản lý hoạt động dạy học ở trường trung học cơ sở Lâm Thao huyện Lâm Thao tỉnh Phú Thọ trong bối cảnh hiện nay

MỤC LỤC

Lời cảm ơn .i

Danh mục chữ viết tắt.ii

Danh mục bảng .vi

Danh mục biểu đồ .vii

MỞ ĐẦU .1

CHưƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Ở

TRưỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY.6

1.1. Tổng quan nghiên cứu vấn đề về quản lý HĐDH ở trường THCS.6

1.1.1. Nghiên cứu ngoài nước.6

1.1.2. Nghiên cứu trong nước .7

1.2. Một số khái niệm cơ bản liên quan đến đề tài.8

1.2.1. Quản lý.8

1.2.2. Quản lý nhà trường .10

1.2.3. Hoạt động dạy học .10

1.2.4. Quản lý hoạt động dạy học .12

1.3. Trường trung học cơ sở trong bối cảnh hiện nay .14

1.3.1. Vị trí, vai trò của trường THCS.14

1.3.2. Hiệu trưởng trường trung học cơ sở .14

1.3.3. Đối tượng giáo dục của trường trung học cơ sở .14

1.3.4. Hoạt động học.15

1.3.5. Hoạt động dạy học trong bối cảnh hiện nay .16

1.4. HĐDH ở trường trung học cơ sở .17

1.4.1. Hoạt động dạy của thầy .17

1.4.2. Hoạt động của trò.20

1.5. Quản lý HĐDH ở trường THCS.21

1.5.1. Quản lý hoạt động dạy của thầy .21

1.5.2. Quản lý hoạt động học tập của học sinh .30

1.6. Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý dạy học của hiệu trưởng trường THCS

trong bối cảnh hiện nay.33

1.6.1. Các yếu tố chủ quan.33

1.6.2. Các yếu tố khách quan.34

Tiểu kết chương 1.35iv

CHưƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Ở

TRưỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ LÂM THAO HUYỆN LÂM THAO TỈNH PHÚ

THỌ TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY.36

2.1. Khái quát tình hình KTXH và GD huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.36

2.1.1. Khái quát về tình hình KTXH .36

2.1.2. Khái quát về tình hình GD.36

2.2. Tình hình phát triển giáo dục của trường THCS Lâm Thao, huyện Lâm

Thao, tỉnh Phú Thọ.38

2.2.1. Sơ lược về trường THCS Lâm Thao.38

2.2.2. Mạng lưới trường lớp, HS .38

2.2.3. Đội ngũ GV.40

2.2.4. Kết quả xếp loại hạnh kiểm và học lực của HS.41

2.2.5. Điều kiện về cơ sở vật chất.43

2.3. Thực trạng HĐDH ở trường THCS Lâm Thao.44

2.3.1. Thực trạng hoạt động dạy của GV.44

2.3.2. Thực trạng hoạt động học của HS.46

2.4. Thực trạng QL HĐDH ở trường THCS Lâm Thao.47

2.4.1. Thực trạng nhận thức của cán bộ quản lý về QLHĐDH. .47

2.4.2. Thực trạng quản lý phân công giảng dạy đối với GV .49

2.4.3. Thực trạng QL hoạt động dạy của GV trong bối cảnh hiện nay .49

2.4.4. Thực trạng quản lý hoạt động học của HS. .64

2.5. Đánh giá thực trạng HĐDH và QLHĐDH ở trường THCS Lâm Thao.66

2.5.1. Một số kết quả đạt được .66

2.5.2. Một số tồn tại .68

2.5.3. Nguyên nhân của những thành công và những hạn chế trong công tác

quản lý hoạt động dạy học ở trường trung học cơ sở Lâm Thao trong bối

cảnh hiện nay .70

Tiểu kết chương 2.72

CHưƠNG 3: BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Ở TRƯỜNG

TRUNG HOC̣ CƠ SỞ LÂM THAO, HUYỆN LÂM THAO, TỈNH PHÚ THỌ

TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY.73

3.1. Những nguyên tắc đề xuất các biện pháp .73

3.1.1. Nguyên tắc đảm bảo tính mục tiêu, toàn diện.73

3.1.2. Đảm bảo tính thực tiễn.73

3.1.3. Đảm bảo tính khả thi, hiệu quả .74v

3.1.4. Đảm bảo tính hệ thống, kế thừa và phát triển .74

3.2. Một số biện pháp QL HĐDH ở trường THCS Lâm Thao, huyện Lâm

Thao, tỉnh Phú Thọ trong bối cảnh hiện nay. .75

3.2.1. Biện pháp chung: Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, bồi dưỡng

nhằm nâng cao nhận thức về đổi mới HĐDH ở trường THCS Lâm Thao,

huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ trong bối cảnh hiện nay cho CBQL, GV, HS

của nhà trường.75

3.2.2. Nhóm biện pháp quản lý hoạt động DAỴ ở trường THCS Lâm Thao ,

huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ trong bối cảnh hiện nay .77

3.2.3. Nhóm biện pháp quản lý hoạt động HỌ C ở trường THCS Lâm Thao,

huyện Lâm Thao tỉnh Phú Thọ trong bối cảnh hiện nay .88

3.2.4. Nhóm biện pháp quản lý môi trường dạy học ở trường THCS Lâm

Thao, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ trong bối cảnh hiện nay.91

3.3. Khảo nghiệm sự cần thiết và tính khả thi của các biện pháp .95

3.3.1. Mục đích .95

3.3.2. Đối tượng khảo nghiệm .95

3.3.3. Nội dung khảo nghiệm.95

3.3.4. Phương pháp khảo nghiệm .95

Tiểu kết chương 3.99

KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ.100

TÀI LIỆU THAM KHẢO .103

PHỤ LỤC.107

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY