Quá trình hình thành và phát triển thị xã Từ Sơn - Tỉnh Bắc Ninh

I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN THỊ XÃ TỪ SƠN - TỈNH BẮC NINH 1

1. Vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên và dân số 1

2. Đặc điểm kinh tế - XH của huyện: 3

II/ b¸o c¸o tæng hîp vÒ chøc n¨ng, nhiÖm vô cña c¸c phßng ban chøc n¨ng trong UBND TH Ị XÃ TỪ SƠN 6

1. V ài nét về UBND Thị xã Từ Sơn 6

2. Phòng tài chính - kế hoạch Từ Sơn 7

a. Cơ cấu tổ chức bộ máy của phòng Tài chính - Kế hoạch Từ Sơn 7

b. Chức năng của từng bộ phận 8

III. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU CHI NS Ở PHÒNG TÀI CHÍNH – KH TỪ SƠN NĂM 2008 10

1. Kết quả đạt được 10

a. Công tác xây dựng kế hoạch: 11

b. Công tác thu chi ngân sách thị xã: 11

c. Công tác thẩm định, thẩm tra các dự án xây dựng, công tác giải phóng mặt bằng: 13

d. Công tác cấp phát đăng ký kinh doanh và quản lý giá: 13

e. Công tác tổng hợp xây dựng dự toán, quyết toán thu chi ngân sách: 13

f. Công tác quản lý cán bộ và chỉ đạo một số công tác chuyên môn khác 14

2. Hạn chế 15

a. Hạn chế trong cơ chế, chính sách: 15

b. Hạn chế do nhận thức của một số cán bộ, nhân dân trong chấp hành luật ngân sách: 16

c. Hạn chế trong công tác chỉ đạo chuyên môn: 16

III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM GÓP PHẦN NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG THU – CHI NS THỊ XÃ TỪ SƠN 16

1. Những giải pháp chung: 16

2. Những giải pháp cụ thể: 17

a) Huy động mọi nguồn tài chính, đa dạng hoá các nguồn thu 17

b. Phát triển ngành nghề, làng nghề truyền thông: 17

c. Thực hành tiết kiệm chống lãng phí 20

3. Kiến nghị và đề xuất: 21

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY