Phân tích và đề xuất biện pháp cải thiện tình hình tài chính của Công ty Sông Đà 2

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY SÔNG ĐÀ 2 VÀ SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 5

1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Sông Đà 2 Trụ sở công ty Sông Đà 2 5

1.2. Bộ máy tổ chức của Công ty 6

1.2.1. Mô hình bộ máy tổ chức của Công ty Sông Đà 2: 6

1.2.2. Chức năng, nhiệm vụ cơ bản của các bộ phận quản lý trong Công ty Sông Đà 2 7

1.3. Đánh giá chung về tình hình Công ty và sự cần thiết của đề tài 11

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 12

2.1. Khái niệm tài chính doanh nghiệp 12

2.1.1. Khái niệm tài chính doanh nghiệp 12

2.1.2. Các yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến tình hình tài chính doanh nghiệp 12

2.1.3. Nội dung của hoạt động tài chính của doanh nghiệp 12

2.2. Khái niệm về phân tích tài chính doanh nghiệp 13

2.2.1. Mục đích của phân tích tài chính doanh nghiệp 13

2.2.2. ý nghĩa và vai trò của phân tích tài chính doanh nghiệp 14

2.3. Nguồn tài liệu và phương pháp phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp 15

2.3.1. Nguồn tài liệu để phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp 16

2.3.2. Phương pháp phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp 16

2.4. Nội dung và quy trình phân tích tài chính doanh nghiệp 17

2.4.1. Phân tích khái quát tình hình tài chính doanh nghiệp 18

2.4.2. Phân tích hiệu quả tài chính: 19

2.4.3. Phân tích rủi ro tài chính 22

2.4.4. Phân tích tổng hợp tình hình tài chính 24

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY SÔNG ĐÀ 2 27

3.1. Phân tích khái quát tình hình tài chính của Công ty 27

3.1.1. Phân tích khái quát tình hình tài chính thông qua BCĐKT 27

3.1.2. Phân tích khái quát tình hình tài chính thông qua bảng kết quả kinh doanh 33

3.1.3. Phân tích khái quát tình hình tài chính thông qua bảng lưu chuyển tiền tệ 34

3.2. Phân tích hiệu quả tài chính của Công ty 37

3.2.1. Phân tích khả năng quản lý tài sản 37

3.2.2. Phân tích khả năng sinh lợi 41

3.3. Phân tích rủi ro tài chính 41

3.3.1. Phân tích khả năng thanh toán 41

Để phân tích kỹ hơn về tình hình khả năng thanh toán của công ty ta phân tích tình hình đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh của công ty 42

3.3.2. Phân tích khả năng quản lý nợ 43

3.4. Phân tích tổng hợp tình hình tài chính 44

3.4.1. Đẳng thức DUPONT 44

CHƯƠNG 4: MỘT SỐ BIỆN PHÁP CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY 49

4.1. Căn cứ của việc đề xuất các giải pháp 49

Chỉ tiêu 50

4.1.2. Định hướng phát triển của Công ty trong thời gian tới 50

4.2. Một số biện pháp cải thiện tình hình tài chính của Công ty 51

4.2.1. Biện pháp tăng lợi nhuận bằng cách giảm chi phí quản lý 51

4.2.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ 56

KẾT LUẬN 59

Chương 1: Giới thiệu về công

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY