Phân tích tình hình tài chính tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Công nghệ thông tin

Lời nói đầu 5

Chương1: Cơ sở lý luận về phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp 7

1.1 Khái niệm và ý nghĩa của phân tích tài chính doanh nghiệp 7

1.1.1 Khái niệm tài chính doanh nghiệp 7

1.1.2 Vai trò của phân tích tình hình tài chính trong doanh nghiệp 8

1.2 Nhiệm vụ, mục tiêu và ý nghĩa của phân tích tài chính doanh nghiệp 9

1.2.1 Nhiệm vụ: 9

1.2.2 Mục tiêu: 9

1.2.3 ý nghĩa của việc phân tích tài chính doanh nghiệp 10

1.3 Đối tượng và phương pháp phân tích 11

1.3.1 Đối tượng phân tích 11

1.3.2 Phương pháp phân tích 14

1.4 Nội dung phân tích tài chính doanh nghiệp 16

1.4.1 Phân tích về tình hình tài sản và nguồn vốn: 16

1.4.2 Phân tích báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. 19

1.4.3 Mối quan hệ giữa các báo cáo tài chính. 20

1.4.4 Phân tích nhóm các hệ số. 21

Chương 2 Phân tích tình hình tài chính tại công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ công nghệ thông tin 26

2.1 SƠ LƯỢC VỀ QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY 26

2.1.1 Đặc điểm hoạt động kinh doanh. 27

2.1.2 Cơ cấu bộ máy quản lý của công ty. 28

2.1.3 Bộ máy kế toán trong Công ty. 29

2.2 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY 31

2.2.1 Phân tích chung về tình hình tài chính của Công ty 31

2.2.2 Phân tích tình hình biến động và mối quan hệ các khoản mục trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. 45

2.2.3 Phân tích các hệ số tài chính. 47

2.2.4 Đánh giá chung về tình hình tài chính của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Công nghệ Thông tin 56

Chương 3 57

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả Hoạt động quản trị tài chính tại công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Công nghệ thông tin 57

3.1 Định hướng phát triển của Công ty trong năm 2006 58

3.2 Các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị tài chính 58

tại công ty 58

3.2.1 Đào tạo và nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ công nhân viên trong công ty. 58

3.2.2 Tăng cường huy động vốn và sử dụng có hiệu quả. 59

3.2.3 Cải thiện khả năng thanh toán 61

3.2.4 Giảm chi phí kinh doanh 61

3.2.5 Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động 61

KẾT LUẬN 62

TÀI LIỆU THAM KHẢO 63

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY