Phân tích chi phí sản xuất và biện pháp hạ giá thành sản phẩm điện của nhà máy nhiệt điện uông bí

Phân tích chi phí sản xuất và biện pháp hạ giá thành sản phẩm điện của nhà máy nhiệt điện uông bí (95 trang)

Lời nói đầu 1

Chương I 3

TÌNH HÌNH CHUNG VÀ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT CHỦ YẾU 3

CỦA NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN UÔNG BÍ. 3

I- Lịch sử hình thành và phát triển của Nhà máy Nhiệt Điện Uông Bí 3

II- Chức năng, nhiệm vụ điều kiện địa chất tự nhiên. 5

1- Chức năng nhiệm vụ của nhà máy. 5

2- Điều kiện địa chất tự nhiên. 5

III- Dây chuyền công nghệ sản xuất điện và cơ cấu sản xuất của Nhà máy nhiệt điện Uông Bí 6

1- Dây chuyền công nghệ sản xuất. 6

2- Kết cấu sản xuất của Nhà máy. 9

IV- Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Nhà máy. 9

V- Thực trạng sản xuất kinh doanh của Nhà máy trong những năm gần đây. 16

MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ – XÃ HỘI 16

VI- Tình hình vật tư và thiết bị (TSCĐ) của Nhà máy. 17

1- Một số vật tư, thiết bị của Nhà máy 17

2- Tình hình sử dụng nguyên vật liệu. 21

VII- Tình hình lao động tiền lương. 22

1- Tình hình lao động 22

2- Tình hình tiền lương 23

VIII- Tình hình tài chính của Nhà máy. 23

IX- Những thuận lợi, khó khăn và phương hướng phát triển doanh nghiệp. 23

1- Những thuận lợi của Nhà máy. 23

2- Những khó khăn. 24

3- Phương hướng giải quyết. 24

Chương II 25

CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT 25

KINH DOANH VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM. 25

I- Những vấn đề chung về chi phí sản xuất kinh doanh. 25

1.Khái niệm về chi phí sản xuất kinh doanh. 25

2- Phân loại chi phí sản xuất. 26

II- Giá thành sản phẩm. 31

1- Khái niệm: 31

2- Ý nghĩa của giá thành sản phẩm. 31

3- Phân loại giá thành. 33

4- Sự khác nhau giũa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm. 35

III- Các phương pháp tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm . 36

1- Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất . 36

2-Tập hợp và phân bổ chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 36

3- Tập hợp và phân bổ chi phí nhân công trực tiếp. 37

4-Tập hợp và phân bổ chi phí sản xuất chung. 37

IV- Nhiệm vụ phân tích chi phí và tính giá thành 38

V- Các phương pháp tính giá thành sản phẩm. 39

1- Phương pháp tính giá thành giản đơn ( phương pháp tính giá thành trực tiếp ) 39

2- Phương pháp tính giá thành phân bước. 40

3- Phương pháp tính giá thành theo hệ số. 42

4- Phương pháp tính giá thành sản phẩm theo tỷ lệ. 43

VI- Phương pháp phân tích giá thành sản phẩm 44

1- Mục tiêu phân tích: 44

2- Nội dung phân tích giá thành sản phẩm 44

2.1- Đánh giá chung tình hình thực hiện kế hoạch giá thành sản phẩm. 44

2.2- Phân tích tình hình thực hiện kế hoạch hạ thấp giá thành của những sản phẩm có thể so sánh. 45

2.3- Phân tích tình hình thực hiện kế hoạch chi phí trên 1.000đ giá trị sản lượng hàng hoá. 48

3- Các phương pháp phân tích. 50

VII- Phương hướng và biện pháp hạ giá thành sản phẩm. 51

1- Phương hướng: 51

2- Các biện pháp hạ giá thành sản phẩm. 51

Chương 3 55

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 55

CỦA NHÀ MÁY NĂM 2001. 55

I- Phân tích tình hình lập kế hoạch giá thành ở Nhà máy nhiệt điện uông bí 55

1- Căn cứ để lập giá thành sản phẩm. 55

2- Các mức kinh tế- kỹ thuật 56

II- Đánh giá chung tình hình thực hiện kế hoạch giá thành sản phẩm năm 2001. 56

III- Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch hạ giá thành sản phẩm 60

IV- Phân tích tình hình thực hiện kế hoạch giá thành sản phẩm theo yếu tố chi phí. 63

1- Phân tích chi phí nguyên vật liệu trực tiếp . 67

2- Chi phí nhân công trực tiếp: 71

3- Phân tích chi phí sản xuất chung. 72

4- Chi phí quản lý doanh nghiệp: 76

5- Kết luận chung: 78

Chương 4: 79

MỘT SỐ BIỆN PHÁP HẠ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 79

CỦA NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN UÔNG BÍ 79

I- Đánh giá chung về vấn đề hạ giá thành ở nhà máy Nhiệt điện Uông Bí. 80

II- Nội dung các biện pháp. 81

1- Biện pháp thứ nhất: Giảm chi phí nhiên liệu (Than, dầu) 81

2- Biện pháp : Giảm chi phí sản xuất chung. 86

3- Tăng cường công tác quản lý doanh nghiệp 88

III- Đánh giá hiệu quả biện pháp giảm giá thành ở các khoản mục. 89

Kết luận chung 90

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY