“Nông nghiệp sinh thái” và phát triển bền vững nông thôn miền núi

Nội dung trình bày • Khủng hoảng trên Thế giới • Xu hướng trên Thế giới và tại Việt Nam • Sự lựa chọn của Mạng lưới Nông dân nòng cốt (NDNC) • Cơ hội phát triển „Nông nghiệp sinh thái‟ miền núi • Thách thức canh tác miền núi Việt Nam • Mục tiêu MECO-ECOTRA hướng tới “Nông nghiệp sinh thái” • Khái niệm về „Nông nghiệp sinh thái‟ • Chiến lược tiếp cận • Giải pháp ngắn hạn

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC